Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 212 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Data ogłoszenia:2010-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 212 POZ 1

Strona 1 z 25
12.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA EUROPEJSKA, (7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(9) (1)

Do załącznika II włączono gatunki Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaenoides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (z adnotacją), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii i Bulnesia sarmientoi (z adnotacją).

(8)

Zawarty w załączniku II wpis dotyczący gatunków Becca­ riophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi został rozszerzony o nasiona z Madagaskaru.

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymie­ nione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej dalej „konwencją”. Podczas piętnastego spotkania Konfe­ rencji Stron Konwencji, która odbyła się w Ad-Dausze (Katar) w marcu 2010 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do konwencji. Gatunek Anas oustaleti został wykreślony z załącznika I.

Na wniosek Malezji z załącznika III do konwencji wykre­ ślono następujące gatunki: Arborophila campbelli, Arboro­ phila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopinatum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris i Rollulus rouloul a na wniosek Republiki Południowej Afryki z załącznika III do konwencji został wykreślony gatunek Haliotis midae.

(10)

W załącznikach I i II do konwencji zmieniono adnotacje przy wpisie dotyczącym gatunku Canis lupus.

(2)

(11) (3)

Z załącznika II zostały wykreślone gatunki Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri i Protea odorata. Egipska populacja Crocodylus niloticus została przeniesiona z załącznika I do załącznika II z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów. Meksykańska i belizeńska populacja Crocodylus moreletii została przeniesiona z załącznika I do załącznika II z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów. Do załącznika I włączono gatunek Neurergus kaiseri.

(12)

W załączniku I do konwencji zmieniono adnotacje przy wpisie dotyczącym gatunków Orchidaceae spp.

(4)

W załączniku II do konwencji zmieniono adnotacje przy wpisie dotyczącym gatunków Cactaceae spp. i wszystkich taksonów roślin opatrzonych adnotacją #1.

(5)

(13)

Żadne państwo członkowskie nie zgłosiło jakichkolwiek zastrzeżeń w odniesieniu do którejkolwiek z tych zmian.

(6)

(14)

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

Zmiany wprowadzone do załączników I, II i III do konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C załącznika do rozporzą­ dzenia (WE) nr 338/97.

L 212/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2010

(15)

Gatunki Physignathus cocincinus, Abronia graminea i Ctenosaura quinquecarinata – które nie są obenie wymie­ nione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97 – są przywożone do Unii w liczebnościach uzasadniających monitorowanie. Gatunki te powinny zatem zostać włączone do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na podstawie art. 18 rozporzą­ dzenia (WE) nr 338/97,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 212 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.