Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

Data ogłoszenia:2010-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 1

Strona 1 z 3
13.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 51 ust. 3,

Przepisy te, wprowadzone w ten sposób do rozporzą­ dzenia (WE) nr 43/2009, miały zastosowanie do dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka poławianych przy pomocy innych narzędzi połowowych niż włoki pelagiczne, okrężnice, pławnice dryfujące i wędy kalmarowe do połowu śledzi, makreli i ostroboków, więcierze i dragi do połowu przegrzebków i sieci skrzelowe. Ponadto w przepisach tych określono między innymi zobowią­ zania nadbrzeżnych państw członkowskich w odniesieniu do decyzji dotyczących doraźnego zamykania łowisk oraz informacji, które należy przekazać innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, których to dotyczy, oraz Komisji. Zważywszy, że przepisy, o których mowa, przestały mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r., w celu trans­ pozycji uzgodnionego Protokołu wniosków należy okre­ ślić szczegółowe przepisy wykonujące art. 51, 52 i 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W art. 51, 52 i 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 określono zasady i procedury dotyczące wprowadzania doraźnego zamykania łowisk przez państwa członkow­ skie. Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie tymczasowo zamykają łowisko na danym obszarze, jeżeli został osiągnięty poziom progowy połowu szczególnych gatunków lub grupy gatunków.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot W niniejszym rozporządzeniu wprowadza się szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak zgodnie z art. 51, 52 i 53 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Artykuł 2 Zakres zastosowania Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka poławianych na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak przy pomocy innych narzędzi połowowych niż:

(2)

W uzgodnionym Protokole wniosków przyjętych przez Unię Europejską i Norwegię w dniu 3 lipca 2009 r. okre­ ślono procedury i metodykę kontroli wyrywkowych dotyczące wprowadzania doraźnego zamykania łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak. Przepisy te zostały transponowane do prawa unijnego w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 753/2009 (2), zmieniają­ cego rozporządzenie (WE) nr 43/2009 ustalające upraw­ nienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb .

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 214 z 19.8.2009, s. 1.

L 213/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2010

a) włoki pelagiczne, okrężnice, sieci dryfujące i wędy kalma­ rowe do połowu śledzi, makreli i ostroboków; b) więcierze; c) dragi do połowu przegrzebków; d) sieci skrzelowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 51 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

 • Dz. U. L213 - 48 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dz. U. L213 - 43 z 201013.8.2010

  Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L213 - 37 z 201013.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L213 - 35 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L213 - 33 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 31 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L213 - 29 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dz. U. L213 - 6 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.