Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

Data ogłoszenia:2010-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 37

Strona 1 z 5
13.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/37

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

gacja typu udzielana jest na podstawie przepisów doty­ czących homologacji typu kołowych ciągników rolni­ czych i leśnych, ponieważ wraz z wdrożeniem niniejszej dyrektywy zmieniającej zagrożenia uwzględnione w dyrektywie 2003/37/WE obejmą wszystkie zagrożenia uwzględnione w dyrektywie 2006/42/WE.

uwzględniając dyrektywę 2003/37/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchyla­ jącą dyrektywę 74/150/EWG (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1 lit. b),

(4)

Europejski Komitet Normalizacyjny CEN opracował normy zharmonizowane w sprawie zabezpieczenia pasa­ żerów przed skutkami przewrócenia się pojazdów i przed substancjami niebezpiecznymi. Normy te zostały przyjęte i opublikowane, a zatem powinny zostać włączone do niniejszej dyrektywy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dyrektywa Rady 76/763/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (2) i dyrektywa Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (3) są dwiema spośród oddzielnych dyrektyw w kontekście procedury homologacji typu WE ciągników rolniczych lub leśnych na podstawie dyrektywy 2003/37/WE.

(6)

Dyrektywą 76/763/EWG nałożono wymogi odnoszące się do budowy i montażu siedzeń pasażerów w ciągnikach rolniczych; właściwe jest wprowadzenie zmian w tejże dyrektywie w celu zwiększenia tej ochrony poprzez włączenie dodatkowych specyfikacji technicz­ nych zapewniających ochronę uwzględniającą ryzyko odniesienia obrażeń przez pasażerów opisane w dyrektywie 2006/42/WE, w szczególności w odniesieniu do przewrócenia i do kotwiczenia pasów bezpieczeństwa przy siedzeniach pasażerów.

(2)

Bezpieczeństwo stanowi jeden z podstawowych filarów, na których opiera się dyrektywa 2003/37/WE. Aby zwiększyć ochronę operatorów, właściwe jest uzupeł­ nienie wymogów mających zastosowanie na mocy tejże dyrektywy w celu uwzględnienia wszystkich zagrożeń wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) doty­ czącej maszyn dotychczas nieuwzględnionych w oddzielnych dyrektywach stosowanych na podstawie dyrek­ tywy 2003/37/WE.

Dyrektywą 2009/144/WE nałożono wymogi techniczne dotyczące niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych; właściwe jest wprowadzenie zmian w tejże dyrektywie w celu zwiększenia tej ochrony poprzez włączenie dodatkowych specyfikacji technicznych zapew­ niających ochronę przed spadającymi przedmiotami, przed dostaniem się przedmiotów do kabiny i przed substancjami niebezpiecznymi; ponadto należy określić minimalne wymogi dotyczące instrukcji obsługi.

(7) (3)

W wyniku tej zmiany dyrektywa 2006/42/WE nie będzie już miała zastosowania do ciągników, którym homolo­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 171 z 9.7.2003, s. 1. 262 z 27.9.1976, s. 1. 27 z 30.1.2010, s. 33. 157 z 9.6.2006, s. 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 51 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

 • Dz. U. L213 - 48 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dz. U. L213 - 43 z 201013.8.2010

  Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L213 - 35 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L213 - 33 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 31 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L213 - 29 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dz. U. L213 - 6 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.