Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Data ogłoszenia:2010-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 43

Strona 1 z 5
13.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/43

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Mandat misji 1. EUMM Georgia zapewnia cywilne monitorowanie działań stron, w tym pełne przestrzeganie w całej Gruzji sześciopunk­ towego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych, działając w ścisłej koordynacji z partnerami, zwłaszcza Organi­ zacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacją Bezpie­ czeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a także zgodnie z innymi działaniami Unii, aby przyczynić się do stabilizacji, normalizacji i budowy zaufania, zapewniając jednocześnie infor­ macje przydatne do kształtowania polityki europejskiej na rzecz wsparcia trwałego rozwiązania politycznego dla Gruzji. 2. Misja ma następujące cele szczególne:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i art. 43 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 września 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1) (zwanej dalej „misją”). To wspólne działanie przestaje obowią­ zywać dnia 14 września 2010 r. Dnia 28 maja 2010 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) zalecił, by przedłużyć misję na dodatkowy okres 12 miesięcy do dnia 14 września 2011 r. Struktura dowodzenia i kontroli misji nie powinna naru­ szać zobowiązań umownych szefa misji wobec Komisji w zakresie wykonania budżetu misji. Komórka Monitorująca w Sekretariacie Generalnym Rady powinna zostać postawiona w stan gotowości do celów przedmiotowej misji. Misja będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagra­ nicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

(2)

a) przyczynianie się do długoterminowej stabilności w całej Gruzji i najbliższym regionie; b) w krótkim terminie – ustabilizowanie sytuacji wraz ze zredu­ kowaniem ryzyka wznowienia wrogich działań, w pełni przestrzegając sześciopunktowego porozumienia i jego dalszych środków wykonawczych. Artykuł 3

(3)

(4)

Zadania misji Dla wypełnienia celów misji, zadania EUMM Georgia są nastę­ pujące: 1. Stabilizacja: Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem stabilizacji i sporządzanie sprawozdań, skupione na pełnym przestrzeganiu sześciopunktowego porozumienia, w tym na wycofaniu oddziałów, swobodzie przemieszczania się i działaniach podejmowanych przez osoby mogące zakłócić proces stabilizacji, a także na przypadkach naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. 2. Normalizacja: Monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z procesem normalizacji rządów cywilnych i sporządzanie sprawozdań, skupione na państwie prawa, skuteczności struktur egzekwo­ wania prawa oraz odpowiednim porządku publicznym. Misja monitoruje również bezpieczeństwo połączeń transporto­ wych, infrastruktury i obiektów energetycznych, a także aspekty polityczne i aspekty bezpieczeństwa związane z powrotem przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Misja 1. Misja Obserwacyjna Unii Europejskiej w Gruzji (zwana dalej „EUMM Georgia” lub „misją”), ustanowiona wspólnym działaniem 2008/736/WPZiB, będzie kontynuowana od dnia 15 września 2010 r. do dnia 14 września 2011 r. 2. EUMM Georgia działa zgodnie z mandatem misji okre­ ślonym w art. 2 i realizuje zadania określone w art. 3.

(1) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26.

L 213/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2010

3. Budowa zaufania:

Przyczynianie się do zmniejszania napięć dzięki współpracy, umożliwianiu kontaktów między stronami, a także dzięki innym środkom budowy zaufania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 51 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

 • Dz. U. L213 - 48 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dz. U. L213 - 37 z 201013.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L213 - 35 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L213 - 33 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 31 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L213 - 29 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dz. U. L213 - 6 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.