Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

Data ogłoszenia:2010-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 51

Strona 1 z 2
13.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

(2010/454/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności rozdział 3 ust. 4 jego załącznika V,

Aby uwzględnić wzrost gospodarczy w okresie ocenianym pod względem nadwyżki zapasów oraz wyni­ kający z niego ewentualny wzrost konsumpcji żywności, zastosowano liniową funkcję trendu, wykorzystując jako podstawę dane dotyczące produkcji i handlu z lat 2003–2005. W przypadkach gdy zastosowanie liniowej funkcji trendu przyniosło by większą nadwyżkę, wyko­ rzystano średnią różnicę w produkcji krajowej powięk­ szonej o przywóz i pomniejszonej o wywóz w ciągu trzech poprzednich lat.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Ustęp 2 rozdziału 3 załącznika V do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że wszelkie zapasy produktów, zarówno prywatne jak i publiczne, znajdu­ jące się w swobodnym obrocie na terytorium Bułgarii i Rumunii (zwanymi dalej „nowymi państwami człon­ kowskimi”) w dniu przystąpienia, przekraczające ilości, które mogą być uznane za normalny poziom zapasów, muszą zostać usunięte na koszt nowego państwa człon­ kowskiego. Pojęcie zwykłego poziomu zapasów definiuje się dla każdego produktu na podstawie kryteriów i celów właściwych dla każdej ze wspólnych organizacji rynku.

(7)

Aby wyeliminować małe nadwyżki wprowadzono próg: jeżeli wysokość nadwyżki zapasów danego produktu nie przekroczyła 10 % tego, co można uznać za normalny poziom zapasów tego produktu, uznano, że państwa członkowskie nie powinny zostać obciążone żadną opłatą. W przedmiotowych 10 % uwzględniono margines błędu wynikającego z informacji statystycznych zebra­ nych w szczególnych okolicznościach, jakie miały miejsce w okresie przedakcesyjnym, oraz stopień złożo­ ności i zakres całego przedsięwzięcia.

(2)

Zarówno kryteria jak i cele właściwe dla każdej organi­ zacji rynku, a także związek między cenami w nowych państwach członkowskich przed przystąpieniem i cenami wspólnotowymi oznaczają, że normalny poziom zapasów należy ocenić w świetle czynników różniących się w zależności od sektora.

Komisja umożliwiła również nowym państwom człon­ kowskim przedstawienie argumentów dotyczących szcze­ gólnych okoliczności, które uzasadniałyby zwiększenie normalnych zapasów, oraz poddała te argumenty ocenie. Ocena ta nie doprowadziła do wprowadzenia zmian w danych zgromadzonych zgodnie z metodami opisa­ nymi w motywach 1–6.

(3)

Podstawą obliczenia poziomu nadwyżki zapasów powinna być różnica w produkcji krajowej powiększona o przywóz i pomniejszona o wywóz w 2006 r., w porównaniu do średniej różnicy w produkcji krajowej powiększonej o przywóz i pomniejszonej o wywóz w ciągu trzech poprzednich lat.

(8)

Obliczenie należy przygotować w oparciu o oficjalne dane udostępniane przez Eurostat i przekazane przez państwa członkowskie, jeśli dane te są dostępne. W przypadkach gdy dane te nie są dostępne ze względu na poufność informacji statystycznych, należy wyko­ rzystać dane przekazane oficjalnie Komisji przez nowe państwa członkowskie.

(4)

Wyniki obliczeń należy dostosować tak, aby uwzględ­ niały również fakt, że niektóre kategorie produktów, takie jak masło i olej maślany, różne klasy jakości ryżu, chmiel, nasiona, alkohol winny, tytoń oraz zboża można z łatwością wymieniać, dzięki czemu można uznać je za grupę. Zatem zwiększenie poziomu zapasów niektórych produktów w danej grupie może być zrekompensowane zmniejszeniem poziomu zapasów innych produktów w tej grupie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 48 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dz. U. L213 - 43 z 201013.8.2010

  Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L213 - 37 z 201013.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L213 - 35 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L213 - 33 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 31 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L213 - 29 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dz. U. L213 - 6 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

 • Dz. U. L213 - 1 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.