Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

Data ogłoszenia:2010-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 6

Strona 1 z 13
L 213/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 725/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. dodające do kwot połowowych na 2010 r. określone ilości zatrzymane w roku 2009 na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji przed dniem 31 października roku stosowania kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok następny do 10 % tej kwoty. Komisja powiększa wówczas przyznaną kwotę o zatrzymaną ilość. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustanawiającym na lata 2009 i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb głębi­ nowych (2), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1322/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zasto­ sowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r. (3), rozporzą­ dzeniu Rady (WE) nr 1139/2008 z dnia 10 listopada 2008 r. ustalającym możliwości połowowe i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2009 r. (4) oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (5), ustanowiono kwoty na 2009 r. w odniesieniu do niektórych stad oraz określono, które stada mogą podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 1359/2008, rozporządzeniu Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalającym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (6), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustala­ jącym uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r. (7) oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalającym uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (8), ustanowiono kwoty na 2010 r. w odniesieniu do niektórych stad. Na mocy art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 niektóre państwa członkowskie wystąpiły przed dniem 31 października 2009 r. z wnioskiem o zatrzymanie części przyznanych im kwot na 2009 r. i o przeniesienie ich na następny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2010 rok, z zachowaniem ograni­ czeń wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(2)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kwoty połowowe ustanowione na 2010 r. w rozporządzeniach (WE) nr 1359/2008, (WE) nr 1226/2009, (WE) nr 1287/2009 oraz (UE) nr 53/2010 zwiększa się zgodnie z załącznikiem. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 213 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 51 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich eliminacji w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5524)

 • Dz. U. L213 - 48 z 201013.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wytyczne w zakresie tkanek i komórek ludzkich, dotyczące warunków inspekcji i środków kontroli oraz w sprawie szkoleń i kwalifikacji urzędników, przewidziane w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5278) (1)

 • Dz. U. L213 - 43 z 201013.8.2010

  Decyzja Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L213 - 37 z 201013.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/52/UE z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniająca, w celu dostosowania ich przepisów technicznych, dyrektywę Rady 76/763/EWG odnoszącą się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/144/WE w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (1)

 • Dz. U. L213 - 35 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 729/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L213 - 33 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 728/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L213 - 31 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 727/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L213 - 29 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 726/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 917/2004 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 797/2004 dotyczącego działań w dziedzinie pszczelarstwa

 • Dz. U. L213 - 1 z 201013.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.