Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (1)

Data ogłoszenia:2010-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 1

Strona 1 z 4
17.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy również określić warunki wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z produktów ubocz­ nych polowań, które przeprowadzane są jedynie w celu zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi, oraz przywozu produktów z fok przeznaczonych do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin.

(5)

W ramach tych wyjątkowych uwarunkowań należy wprowadzić skuteczny mechanizm, który zapewni odpo­ wiedni stopień weryfikacji przestrzegania tych wymogów. Mechanizm ten nie powinien ograniczać wymiany hand­ lowej bardziej, niż to konieczne.

W rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzą­ cych z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eski­ mosów oraz inne społeczności autochtoniczne i przyczyniających się do ich utrzymania. Zezwolono w nim także na wprowadzanie do obrotu produktów z fok w sytuacjach, gdy polowanie było przeprowadzane jedynie w celu zrównoważonego gospodarowania zaso­ bami morskimi i gdy przywóz produktów z fok ma charakter sporadyczny i składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin. Dlatego też, aby zapewnić jednolite stosowanie prze­ pisów rozporządzenia (WE) nr 1007/2009, należy okre­ ślić szczegółowe wymagania w zakresie przywozu i wprowadzania tych produktów z fok do obrotu na terenie Unii. Należy zezwolić na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych trady­ cyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochto­ niczne i przyczyniających się do ich utrzymania, jeżeli tego rodzaju polowania są częścią kulturowego dzie­ dzictwa społeczności oraz jeżeli produkty z fok są przy­ najmniej częściowo wykorzystywane, konsumowane lub przetwarzane przez te społeczności zgodnie z ich tradycją.

(6)

Inne rozważane rozwiązania byłyby niewystarczające do realizacji powyższych celów. Z tego względu należy stworzyć mechanizm, w ramach którego uznane organy wydawałyby świadectwa potwierdzające zgodność produktów z fok z wymogami ustanowionymi rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1007/2009, z wyjątkiem przywozu przeznaczonego do użytku osobistego podróżnych lub ich rodzin.

(7) (2)

Należy ustanowić przepisy, na mocy których podmioty spełniające określone wymogi powinny być zamieszczane w wykazie uznanych organów wydających takie świa­ dectwa.

(8)

Należy opracować modele świadectw i ich kopii w celu ułatwienia zarządzania świadectwami i ich weryfikacji.

(3)

(9)

Należy ustanowić procedury kontroli świadectw. Proce­ dury te powinny być jak najprostsze i jak najłatwiejsze w realizacji, nie naruszając jednak wiarygodności i spójności systemu.

(10)

(1) Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36.

Należy zezwolić na wykorzystywanie systemów elektro­ nicznych w celu ułatwienia wymiany danych pomiędzy właściwymi organami, Komisją i uznanymi organami.

L 216/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2010

(11)

Przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia, w szczególności przetwarzanie danych osobowych zawartych w świadectwach, powinno być zgodne z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 201017.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536) (1)

 • Dz. U. L216 - 16 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 740/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 735/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L216 - 14 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L216 - 11 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.