Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu

Data ogłoszenia:2010-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 3

Artykuł 2 Wnioski o pomoc 1. Organizacje producentów, które chcą skorzystać z płatności, o której mowa w art. 102a rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, każdego roku składają wniosek do właściwego organu niemieckiego w terminie ustalonym przez Niemcy, jednakże nie później niż do dnia 30 września. 2. Przy ustalaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, Niemcy uwzględniają okres potrzebny do właściwego administracyjnego i finansowego zarządzania płatnościami, w tym wymóg prze­ prowadzenia skutecznych kontroli.

(3) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.

L 216/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2010

3. Do wniosków załącza się dokumenty uzupełniające zawie­ rające informacje dotyczące: a) tożsamości i dowodu uznania organizacji producentów; b) całkowitej powierzchni kwalifikujących o których mowa w art. 3; się obszarów,

Artykuł 4 Wypłata pomocy 1. Niemcy wypłacają beneficjentom pomoc w okresie od dnia 16 października roku, w którym złożono wniosek, najpóź­ niej do dnia 31 stycznia następnego roku w odniesieniu do każdego wniosku, który złożono zgodnie z niniejszym rozpo­ rządzeniem i z prawodawstwem niemieckim, jednakże wyłącznie po przeprowadzaniu wszystkich obowiązkowych kontroli, o których mowa w art. 5. 2. Wszelkie kwoty wypłacone przez właściwy organ niemiecki, które nie zostały rozdysponowane przez organizację producentów w ciągu trzech lat od daty wypłaty, są zwracane agencji płatniczej i odejmowane od wydatków finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Artykuł 5 Kontrole i sankcje 1. Przed przyznaniem płatności właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich wniosków o pomoc, jak również kontrole na miejscu w odniesieniu do znacznej próby wniosków. 2. Kontrole administracyjne wniosków o pomoc są dogłębne i obejmują: a) kontrole krzyżowe kwalifikujących się obszarów dotyczące m.in. danych ze zintegrowanego systemu administrowania i kontroli, o którym mowa w tytule II rozdział 4 rozporzą­ dzenia (WE) nr 73/2009; b) weryfikację wkładu wdrożonych środków w osiągnięcie celów, o których mowa w art. 122 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 3. Kontrole na miejscu są przeprowadzane w odniesieniu do każdej organizacji producentów i obejmują co najmniej 5 % kwoty pomocy, która ma być rozdzielona. Kontrole te obejmują w szczególności sprawdzenie: a) zgodności organizacji producentów z kryteriami uznawania; b) kwalifikowalności dotyczy wniosek; obszarów uprawy chmielu, których

c) szczegółów umożliwiających identyfikację członków organi­ zacji producentów i kwalifikujących się obszarów, które uprawiają; d) środków wdrożonych, zakończonych lub trwających oraz odpowiadających im wydatków poniesionych lub rozdyspo­ nowanych w trakcie roku kalendarzowego, którego dotyczy wniosek o pomoc, z zamiarem osiągnięcia celów, o których mowa w art. 122 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Artykuł 3 Uprawnienia do pomocy 1. Kwoty wypłacane organizacjom producentów w sektorze chmielu są przeznaczone na finansowanie środków przyjętych dla osiągnięcia celów, o których mowa w art. 122 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007. 2. Kwota wypłacana każdej organizacji producentów jest obliczana proporcjonalnie, w oparciu o kwalifikujące się obszary uprawy chmielu należące do członków tej organizacji, jak określono w ust. 3–6. 3. Kwalifikującymi się obszarami uprawy chmielu są obszary uprawy chmielu w Niemczech, które w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w art. 2, są całkowicie obsadzone i zostały już poddane normalnym procedurom związanym z uprawą zgodnie z miejscowymi normami. 4. Obszary, o których mowa w ust. 2, są obsadzone z jednolitą gęstością, wynoszącą co najmniej 1 500 sadzonek na hektar w przypadku chmielu na tykach/podwieszanego podwójnie bądź 2 000 sadzonek na hektar w przypadku chmielu na tykach/podwieszanego pojedynczo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 201017.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536) (1)

 • Dz. U. L216 - 16 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 740/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 735/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L216 - 14 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L216 - 1 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.