Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu

Data ogłoszenia:2010-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 3

5. Obszary, o których mowa w ust. 2, obejmują wyłącznie obszary ograniczone linią łączącą zewnętrzne podpórki tyk. Jeżeli na tej linii znajdują się sadzonki chmielu, to można dodać jeden pas o szerokości odpowiadającej średniej szerokości alejki w obrębie takiej działki do każdego boku tego obszaru. Dodatkowy pas nie stanowi obszaru zakwalifikowanego jako droga publiczna. Oba poprzeczne zagony na krańcach rzędów chmielu, które należy pozostawić na manewry maszyn rolni­ czych, można zawrzeć w obszarze, pod warunkiem że długość żadnego z tych zagonów nie przekracza ośmiu metrów, są one liczone tylko raz i nie stanowią obszaru zakwalifikowanego jako droga publiczna. 6. Obszary, o których mowa w ust. 2, nie obejmują obszarów obsadzonych młodym chmielem, uprawianym głównie na produkty szkółkowe.

c) reprezentatywnej próby środków wdrożonych, zakończo­ nych lub trwających oraz odpowiadających im wydatków poniesionych lub rozdysponowanych w trakcie roku kalen­ darzowego, którego dotyczy wniosek o pomoc, z zamiarem osiągnięcia celów, o których mowa w art. 122 lit. c) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007. 4. Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli na miejscu, można ją zapowiedzieć z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum. 5. We wszystkich stosownych przypadkach Niemcy korzys­ tają ze zintegrowanego systemu administrowania i kontroli. 6. W przypadku zaistnienia nienależnych płatności stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian art. 80 rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 (1).

(1) Dz.U. L 316 z 2.12.2009, s. 65.

17.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/13

7. Jeśli nienależne płatności zostały wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń, fałszywych dokumentów lub w wyniku poważnego zaniedbania, wnioskodawca, oprócz zwrotu nienależnie wypłaconych kwot, płaci kwotę odpowiada­ jącą różnicy między kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą, do której był rzeczywiście uprawniony. Kwoty te wpłacane są do budżetu UE. 8. Właściwy organ kontrolny sporządza sprawozdanie z każdej przeprowadzonej kontroli na miejscu. Sprawozdanie zawiera dokładny opis poszczególnych pozycji i aspektów poddanych kontroli oraz wystarczająco szczegółowe informacje, aby umożliwić dokonanie przeglądu wykonanych działań kontrolnych i uzyskanych wyników. 9. Właściwy organ niemiecki dokonujący płatności przesyła Komisji sprawozdanie roczne z wykorzystania otrzymanych kwot przez organizacje producentów, w tym opis środków sfinansowanych za pomocą płatności. Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat liczby przeprowadzonych kontroli na miejscu i poczynionych w związku z nimi ustaleń oraz przesyłane jest najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku. Artykuł 6 Przepisy przejściowe 1. Wnioski o pierwszą płatność, o której mowa w art. 102a rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, składane są w terminie

ustalonym przez Niemcy, jednakże nie później niż do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiadające im wypłaty są wykonywane do dnia 30 kwietnia 2011 r. Wnioski o drugą płatność, o której mowa w art. 102a wspomnianego rozporządzenia, składane są w terminie ustalonym przez Niemcy, jednakże nie później niż do dnia 30 września 2011 r. Odpowiadające im wypłaty są wykonywane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2012 r.

2. Przed pierwszą płatnością, o której mowa w ust. 1, w roku kalendarzowym poprzedzającym tę płatność właściwy organ krajowy określa kwalifikujące się organizacje produ­ centów, o których mowa w art. 2 ust. 1, tymczasowo sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1, i tymczasowo określa kwoty oraz kwalifikujące się obszary, o których mowa w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 201017.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536) (1)

 • Dz. U. L216 - 16 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 740/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 735/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L216 - 14 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L216 - 1 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.