Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu

Data ogłoszenia:2010-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11

Strona 1 z 3
17.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 102a ust. 3 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Artykuł 63 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (3), które ustanawia wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawia określone systemy wsparcia dla rolników, włącza płatności częściowo związane z wielkością produkcji w sektorze chmielu do systemu płatności jednolitej od dnia 1 stycznia 2010 r. W celu zapewnienia ciągłości płat­ ności pierwsza wypłata pomocy unijnej na mocy art. 102a rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i niniejszego rozporządzenia powinna być dokonana najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 r. W celu ułatwienia dokonania pierwszej płatności należy umożliwić właściwemu organowi niemieckiemu przepro­ wadzenie, w roku poprzedzającym tę płatność, identyfi­ kacji potencjalnych beneficjentów i potencjalnie kwalifi­ kujących się obszarów uprawy chmielu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykuł 102a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009 (2) przewiduje roczne płatności dla uznanych niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu. Kwoty otrzymywane przez organizacje producentów powinny być wykorzystane na finansowanie środków przyjętych dla osiągnięcia celów, o których mowa w art. 122 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie płatnościami, Niemcy powinny przyjąć zasady dotyczące składania wniosków przez organizacje producentów, w tym w zakresie terminów, oraz dopilnować, aby wszystkie wnioski zawierały informacje niezbędne do umożliwienia właściwemu organowi niemieckiemu sprawdzenia, czy organizacje producentów są uprawnione do otrzymania płatności. W celu zapewnienia sprawiedliwego dokonywania płat­ ności kwoty wypłacane organizacjom producentów powinny być obliczane proporcjonalnie, z uwzględnieniem kwalifikujących się obszarów uprawy chmielu należących do członków tych organizacji. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów finansowych płatności dokonywane przez właściwą niemiecką agencję płatniczą powinny być rozdysponowane w rozsądnym terminie. W celu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej płatności nie powinny być dokonywane przed przepro­ wadzeniem kontroli w odniesieniu do kryteriów kwalifi­ kowalności. Te środki kontroli powinny obejmować kontrolę administracyjną uzupełnioną przez kontrole na miejscu. Należy odzyskać kwoty nienależnie wypłacone oraz wyznaczyć sankcje zniechęcające wnioskodawców do dopuszczania się nadużyć lub poważnych zaniedbań.

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zakres stosowania i zastosowanie terminów 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy wykonawcze do art. 102a rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do płatności dla organizacji produ­ centów w sektorze chmielu w Niemczech, o których to płatno­ ściach mowa w wymienionym artykule. 2. Terminy używane w niniejszym rozporządzeniu mają takie samo znaczenie jak terminy stosowane w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, o ile niniejsze rozpo­ rządzenie nie stanowi inaczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 201017.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536) (1)

 • Dz. U. L216 - 16 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 740/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 735/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L216 - 14 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L216 - 1 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.