Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 19

17.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/19

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 2008/934/WE i 2008/941/WE odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, oraz dodatkowego okresu, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5536)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/455/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

jącego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (6).

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(3)

Aby umożliwić zakończenie badań tych substancji, konieczne jest przedłużenie okresu, w którym państwa członkowskie mogą wycofać zezwolenia, oraz okresu dodatkowego, jaki mogą one przyznawać w odniesieniu do tych substancji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Należy zatem odpowiednio 2008/934/WE i 2008/941/WE.

zmienić

decyzje

(1)

Decyzją Komisji 2008/934/WE z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (2), a także decyzją Komisji 2008/941/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. dotyczącą niewłączenia okre­ ślonych substancji czynnych do załącznika I do dyrek­ tywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (3), usta­ nowiono wykaz substancji czynnych, odnośnie do których powiadamiający wycofali swoje poparcie dla włączenia danej substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG zgodnie z art. 11e rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 1490/2002 (4) oraz art. 24e rozporządzenia Komisji (WE) nr 2229/2004 (5).

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiana decyzji 2008/934/WE W decyzji 2008/934/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

(2)

W przypadku większości przedmiotowych substancji złożono wnioski zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawia­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 230 333 335 224 379 z z z z z 19.8.1991, s. 1. 11.12.2008, s. 11. 13.12.2008, s. 91. 21.8.2002, s. 23. 24.12.2004, s. 13.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

„Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, najpóźniejszy termin, w którym państwo członkowskie wycofuje takie zezwolenie, to 31 grudnia 2011 r.”;

(6) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

L 216/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2010

2) w art. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, taki dodatkowy okres upływa najpóźniej dnia 31 grudnia 2012 r.”. Artykuł 2 Zmiana decyzji 2008/941/WE W decyzji 2008/941/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, najpóźniejszy termin, w którym państwo członkowskie wycofuje takie zezwolenie, to 31 grudnia 2011 r.”;

2) w art. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia (WE) nr 33/2008, taki dodatkowy okres upływa najpóźniej dnia 31 grudnia 2012 r.”. Artykuł 3 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 216 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 16 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 740/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 735/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2010 r.

 • Dz. U. L216 - 14 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L216 - 11 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące płatności dla niemieckich organizacji producentów w sektorze chmielu

 • Dz. U. L216 - 1 z 201017.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.