Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 14

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 14

L 217/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

18.8.2010

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 313 z dnia 28 listopada 2009 r.) 1. Strona 67, załącznik – załącznik I, pkt 1.1 akapit pierwszy: zamiast: „Całkowita i względna (w przeliczeniu na pociągokilometry) liczba poważnych wypadków w podziale na następujące rodzaje wypadków: (…)”,

powinno być: „Całkowita i względna (w przeliczeniu na pociągokilometry) liczba znaczących wypadków w podziale na następujące rodzaje wypadków: (…)”. 2. Strona 67, załącznik – załącznik I, pkt 1.1 akapit drugi: zamiast: „Każdy poważny wypadek jest zgłaszany zgodnie z rodzajem pierwotnego wypadku, nawet jeżeli skutki wtórnego wypadku są poważniejsze, np. pożar po wykolejeniu się pociągu.”,

powinno być: „Każdy znaczący wypadek jest zgłaszany zgodnie z rodzajem pierwotnego wypadku, nawet jeżeli skutki wtórnego wypadku są poważniejsze, np. pożar po wykolejeniu się pociągu.”. 3. Strona 68, załącznik – załącznik I, pkt 4 akapit drugi zdanie drugie: zamiast: „Zdarzenia poprzedzające skutkujące wypadkiem są zgłaszane w części CSI dotyczącej zdarzeń poprze­ dzających, a zaistniałe wypadki, jeżeli są poważne, w części CSI dotyczącej wypadków, o których mowa w pkt 1.”,

powinno być; „Zdarzenia poprzedzające skutkujące wypadkiem są zgłaszane w części CSI dotyczącej zdarzeń poprze­ dzających, a zaistniałe wypadki, jeżeli są znaczące, w części CSI dotyczącej wypadków, o których mowa w pkt 1.”. 4. Strona 68, załącznik – załącznik I, pkt 5 akapit drugi zdanie pierwsze: zamiast: „Władze bezpieczeństwa zgłaszają skutki ekonomiczne wszystkich wypadków albo jedynie skutki ekonomiczne poważnych wypadków.”,

powinno być: „Władze bezpieczeństwa zgłaszają skutki ekonomiczne wszystkich wypadków albo jedynie skutki ekonomiczne znaczących wypadków.”. 5. Strona 70, załącznik – załącznik I, dodatek, pkt 1.1: zamiast: „»Poważny wypadek« oznacza każdy wypadek z udziałem co najmniej jednego pojazdu szynowego w ruchu, w którego wyniku co najmniej jedna osoba zostaje zabita lub ciężko ranna lub dochodzi do znacznej szkody w taborze, torach, innych instalacjach lub środowisku, lub następuje znaczne zakłócenie ruchu. Z definicji wyłączone są wypadki w warsztatach, magazynach i zajezdniach.”,

powinno być: „»Znaczący wypadek« oznacza każdy wypadek z udziałem co najmniej jednego pojazdu szynowego w ruchu, w którego wyniku co najmniej jedna osoba zostaje zabita lub ciężko ranna lub dochodzi do znacznej szkody w taborze, torach, innych instalacjach lub środowisku, lub następują znaczne zakłó­ cenia ruchu. Z definicji wyłączone są wypadki w warsztatach, magazynach i zajezdniach.”. 6. Strona 70, załącznik – załącznik I, dodatek, pkt 1.4 zdanie drugie: zamiast: „Za pociąg nie uważa się samej lokomotywy poruszającej się pojedynczo.”,

powinno być: „Maszynę lekką, tj. samą lokomotywę poruszającą się bez obciążenia, uznaje się za pociąg.”. 7. Strona 73, załącznik – załącznik I, dodatek, pkt 5.5: zamiast: „Koszt opóźnień oblicza się dla wszystkich wypadków, zarówno poważnych, jak i innych.”,

powinno być: „Koszt opóźnień oblicza się dla wszystkich wypadków, zarówno znaczących, jak i innych.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 4 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.