Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 2

L 217/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawia­ jącego szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (4).

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit drugi,

(4)

Aby umożliwić zakończenie badań tych substancji, konieczne jest przedłużenie okresu, w którym państwa członkowskie mogą wycofać zezwolenia w odniesieniu do tych substancji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1490/2002 z dnia 14 sierpnia 2002 r. ustanawiającym dalsze szczegółowe zasady realizacji trzeciego etapu programu prac określo­ nego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 451/2000 (2), a także w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiającym dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (3) określono szczegółowe zasady realizacji trzeciego i czwartego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1490/2002

(2)

W przypadku gdy powiadamiający cofa swoje poparcie dla włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG zgodnie z art. 11e rozpo­ rządzenia (WE) nr 1490/2002 oraz art. 24e rozporzą­ dzenia (WE) nr 2229/2004, zezwolenie należy wycofać do dnia 31 grudnia 2010 r.

W art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 dodaje się zdanie w brzmieniu:

(3)

W przypadku większości przedmiotowych substancji złożono wnioski zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozporządzenia Komisji

„Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 (*), najpóźniejszy termin, w którym państwo członkowskie wycofuje takie zezwolenie, to 31 grudnia 2011 r. ___________ (*) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.”.

(4) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, s. 23. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

18.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/3

Artykuł 2 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 W art. 25 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2229/2004 dodaje się zdanie w brzmieniu:

w którym państwo członkowskie wycofuje takie zezwolenie, to 31 grudnia 2011 r. ___________ (*) Dz.U. L 15 z 18.1.2008, s. 5.”. Artykuł 3

„Jednak w przypadku gdy wniosek został złożony zgodnie z przyspieszoną procedurą przewidzianą w art. 14–19 rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 (*), najpóźniejszy termin,

Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 4 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.