Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 6

Aby zapewnić identyczne i spójne stosowanie tych metod w tym samym okresie interwen­ cyjnym, należy ustalić, że wspomniane metody odpowia­ dają metodom obowiązującym w pierwszym dniu danego roku gospodarczego. Standardową metodą oznaczania ciał innych niż podsta­ wowe zboża o nienagannej jakości, obecnie wymienioną w części IV załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, jest metoda opisana w części V wspomnianego załącznika. Punkt 1 części V dotyczący pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i jęczmienia również został zaktualizowany w ramach normy europejskiej EN 15587:2008. Należy umieścić w tym punkcie wspomnianą normę. Część III załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 definiuje ciała inne niż podstawowe zboża o nienagannej jakości oraz specyficzne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu zanieczyszczeń dla każdego typu zboża. W celu zapewnienia dokład­ ności i zgodności z europejską normą EN 15587:2008 należy zmienić niektóre definicje i przenieść niektóre podpozycje z jednej kategorii do drugiej. W następstwie tych zmian podpozycji należy również zmienić część II załącznika I, dotyczącą minimalnych wymogów jakości.

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

(9)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1.

18.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/5

(10)

Wskazane jest, aby niniejsze rozporządzenie miało zasto­ sowanie od dnia, w którym przepisy rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 zaczną obowiązywać w odniesieniu do zbóż. Niemniej jednak, aby umożliwić państwom członkow­ skim wprowadzenie zmian lub aktualizacji wprowadzo­ nych na mocy niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczeń i odniesień do normy EN 15587, należy przewidzieć rozsądny termin wykonania niektórych przepisów. Przed­ miotowe zmiany powinny zatem mieć zastosowanie od roku gospodarczego 2011/2012. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

„— w odniesieniu do zbóż: w załączniku I części III, IV, V, VII oraz XII,”; b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Dla oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji lub sprzedawanych w drodze prze­ targu stosuje się metody opisane w załączniku I, okre­ ślone, w stosownych przypadkach, w najnowszych wers­ jach europejskich lub/i międzynarodowych norm obowią­ zujących w pierwszym dniu każdego roku gospodar­ czego.”; 2) w załączniku I wprowadza się zmiany z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r. Jednak art. 1 ust. 2 w odniesieniu do części II lit. B, części III, części IV lit. a) oraz części V załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r. zgodnie

(11)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (UE) nr 1272/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 217/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 wprowadza się następujące zmiany: 1) części II–V otrzymują brzmienie: „CZĘŚĆ II Minimalne wymogi jakości określone w części I

Pszenica durum Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Sorgo

A. Maksymalna wilgotność B. Maksymalny odsetek ciał, które nie są zbożem podstawowym o nienagannej jakości: 1. 2. Ziarna połamane Zanieczyszczenia ziarnowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.