Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 3

Strona 3 z 6

14,5 % 12 %

14,5 % 12 %

14,5 % 12 %

13,5 % 12 %

13,5 % 12 %

6% 8,5 % 5% X 3% X X 0,50 % 3,5 % 4% 4,5 % (*)

5% 7% 7% X X X X 0,50 % n.d. 4% 3%

5% 12 % 12 % X 5% X n.d. 3% n.d. 6% 3%

5% 5% 5% n.d. X X n.d. 0,50 % n.d. 6% 3%

5% 5% 5% n.d. X X n.d. 0,50 % n.d. 6% 3%

2.1. Zanieczyszczenia inne niż ziarna cętkowane a) ziarna pomarszczone b) inne zboża c) ziarna uszkodzone przez szkodniki d) ziarna z przebarwionym zarodkiem e) ziarna przegrzane podczas suszenia 2.2. Ziarna cętkowane 3. 4. Ziarna porośnięte Różnorodne zanieczyszczenia: w tym: a) obce nasiona: — szkodliwe nasiona — inne b) ziarna uszkodzone: — ziarna uszkodzone wskutek samo­ istnego wydzielania ciepła lub zbyt intensywnego suszenia — ziarna porażone fuzariozą — inne c) ciała obce d) plewy (w przypadku kukurydzy frag­ menty kolby) e) sporysz

0,10 % X

0,10 % X

0,10 % X

0,10 % X

0,10 % X

0,05 %

0,05 %

X

X

X

1,5 % X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

0,05 %

0,05 %

n.d.

n.d.

n.d.

18.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/7

Pszenica durum

Pszenica zwyczajna

Jęczmień

Kukurydza

Sorgo

f) ziarna zbutwiałe g) zanieczyszczenia pochodzenia zwierzę­ cego C. Maksymalny odsetek całkowicie lub częściowo zmatowiałych ziaren D. Maksymalna zawartość garbników (**) E. Minimalny ciężar właściwy (kg/hl) F. Minimalna zawartość białka (**) G. Minimalna liczba opadania w sekundach (metoda Hagberga) H. Minimalny wskaźnik Zeleny’ego (ml)

X X 27 % n.d. 78 11,5 % 220 n.d.

X X n.d. n.d. 73 10,5 % 220 22

n.d. X n.d. n.d. 62 n.d. n.d. n.d.

n.d. X n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. X n.d. 1% n.d. n.d. n.d. n.d.

»X« analiza wymagana bez określonego limitu, zawartość ciał jest brana pod uwagę w ramach maksymalnych limitów określonych w pkt 2 i 4 tabeli. »n.d.« nie dotyczy, nie wymaga analizy. (*) z czego maksymalnie 3 % w przypadku zanieczyszczeń innych niż ziarna porażone fuzariozą. (**) w % suchej masy.

Ciała inne niż zboża podstawowe o nienagannej jakości są zdefiniowane w części III niniejszego załącznika. Ziarna zbóż podstawowych i innych zbóż, które są uszkodzone lub zbutwiałe, są klasyfikowane w kategorii »różno­ rodne zanieczyszczenia«, nawet jeśli przedstawiają defekty należące do innych kategorii. CZĘŚĆ III 1. DEFINICJE CIAŁ INNYCH NIŻ PODSTAWOWE ZBOŻA O NIENAGANNEJ JAKOŚCI

1.1. Ziarna połamane W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ziaren połamanych« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy termin »ziarna połamane« oznacza części ziaren lub ziarna, które przechodzą przez sito o okrągłych oczkach o średnicy 4,5 mm. W przypadku sorgo termin »ziarna połamane« oznacza części ziaren lub ziarna, które przechodzą przez sito o okrągłych oczkach o średnicy 1,8 mm. 1.2. Zanieczyszczenia ziarnowe a) Ziarna pomarszczone W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ziaren pomarsz­ czonych« zawarta w normie EN 15587. Jednakże w przypadku jęczmienia pochodzącego z Estonii, Łotwy, Finlandii i Szwecji termin »ziarna pomarszczone« oznacza ziarna o ciężarze właściwym przynajmniej 64 kilogramy na hektolitr oferowane w ramach interwencji lub sprzedawane w drodze przetargu w tych państwach członkowskich, które to ziarna po wyeliminowaniu wszelkich innych ciał opisanych w niniejszym załączniku przechodzą przez sita o szczelinach 2,0 mm. Definicja »ziaren pomarszczonych« nie ma zastosowania do kukurydzy ani do sorgo. b) Inne zboża W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »innych zbóż« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo jako »inne zboża« określa się wszystkie ziarna, które nie należą do gatunku ziarna, z którego pobrano próbkę. c) Ziarna uszkodzone przez szkodniki W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ziaren uszkodzo­ nych przez szkodniki« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo »ziarna uszkodzone przez szkodniki« to wszystkie ziarna, na których widać uszkodzenia spowodowane przez insekty, gryzonie, roztocza lub inne szkodniki zbożowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.