Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 4

Strona 4 z 6

L 217/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2010

d) Ziarna z przebarwionym zarodkiem W przypadku pszenicy durum i pszenicy zwyczajnej stosowana jest definicja zawarta w normie EN 15587. Definicja ziaren, w których zarodek jest przebarwiony, nie ma zastosowania do jęczmienia, kukurydzy ani sorgo. e) Ziarna przegrzane podczas suszenia W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ziaren przegrzanych podczas suszenia« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo »ziarna przegrzane w trakcie suszenia« to ziarna wykazujące zewnętrzne znaki przypalenia, ale nieuszkodzone. f) Ziarna cętkowane W przypadku pszenicy durum stosowana jest definicja zawarta w normie EN 15587. Definicja »ziaren cętkowanych« nie ma zastosowania do pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, kukurydzy ani sorgo. 1.3. Ziarna porośnięte W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ziaren porośniętych« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo »ziarna porośnięte« to ziarna, których korzonek zarodkowy lub pąk kwiatowy zarodka jest widoczny gołym okiem. Jednakże przy stwierdzaniu zawartości ziaren porośniętych należy wziąć pod uwagę ogólny wygląd próbki. Ziarno porośnięte to tylko i wyłącznie takie ziarno, które wykazuje widoczne zmiany pozwalające na łatwe odróżnienie go od ziarna normalnego. 1.4. Różnorodne zanieczyszczenia a) Obce nasiona W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »obcych nasion« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo »obce nasiona« to ziarna roślin, uprawnych lub nie, innych niż zboża. Zalicza się tu nasiona nienadające się do wykorzystania i nasiona wykorzystywane do karmienia bydła, ale które nie są zbożami ani nasionami szkodliwymi. Za nasiona szkodliwe uważa się nasiona toksyczne dla ludzi i zwierząt, nasiona utrudniające czyszczenie i mielenie zbóż i nasiona wpływające na jakość produktów wytwarzanych ze zbóż. b) Ziarna uszkodzone W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ziaren uszkodzo­ nych« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo »ziarna uszkodzone« to ziarna, które nie nadają się do karmienia bydła z powodu zbutwienia, porażenia przez pleśnie (w tym Fusarium), bakterie lub z innych przyczyn. Do tej grupy również zalicza się ziarno uszkodzone na skutek samoistnego wydzielania ciepła lub zbyt intensywnego suszenia. Wspomniane ziarna są w pełni rozwinięte, a ich warstwa osłonowa ma barwę od szarobrązowej do czarnej, podczas gdy po przekrojeniu jądro charakteryzuje się zabarwieniem od żółtawoszarego do brązowawo-czarnego. W normie EN 15587 w przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia definicja »ziaren porażonych fuzariozą« jest zawarta w definicji »ziaren uszkodzonych«. c) Ciała obce W przypadku pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej i jęczmienia stosowana jest definicja »ciał obcych« zawarta w normie EN 15587. W przypadku kukurydzy i sorgo za ciała obce uznawane są wszelkie ciała w próbce, które przechodzą przez sito o szczelinach 1,0 mm, z wyjątkiem żywych i martwych owadów. d) Plewy (w przypadku kukurydzy fragmenty kolby) e) Sporysz

18.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/9

f) Ziarna zbutwiałe W przypadku pszenicy durum i pszenicy zwyczajnej stosowana jest definicja zawarta w normie EN 15587. Definicja »ziaren zbutwiałych« nie ma zastosowania do jęczmienia, kukurydzy i sorgo. g) Zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego 1.5. Żywe szkodniki 1.6. Ziarna zmatowiałe, które utraciły szklistość Zmatowiałe ziarna pszenicy durum to takie ziarna, których jądra nie można uznać za całkowicie szkliste. Są one również określone w normie EN 15585. 2. CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU ZANIECZYSZCZEŃ DLA KAŻDEGO TYPU ZBOŻA

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.