Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 5

Strona 5 z 6

1. Pszenica durum Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkod­ niki, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane i ziarna przegrzane w trakcie suszenia. Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego. 2.2. Pszenica zwyczajna Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkod­ niki, ziarna z przebarwionym zarodkiem (jedynie w przypadku zawartości powyżej 8 %) i ziarna przegrzane w trakcie suszenia. Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy, sporysz, ziarna zbutwiałe i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego. 2.3. Jęczmień Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna pomarszczone, ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkod­ niki i ziarna przegrzane w trakcie suszenia. Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego. 2.4. Kukurydza Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia. Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, fragmenty kolby i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego. 2.5. Sorgo Zanieczyszczenia ziarnowe oznaczają ziarna innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki i ziarna przegrzane podczas suszenia. Różnorodne zanieczyszczenia oznaczają obce nasiona, ziarna uszkodzone (w tym ziarna porażone fuzariozą), ciała obce, plewy i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego. CZĘŚĆ IV Metody stosowane do oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji lub sprzedawanych w drodze przetargu Zgodnie z art. 7 dla oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji lub sprzedawanych w drodze przetargu stosuje się następujące metody: a) standardową metodą oznaczania ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości jest: — dla pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum i jęczmienia: norma EN 15587, — dla kukurydzy i sorgo: metoda określona w części V niniejszego załącznika;

L 217/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2010

b) standardową metodą badania wilgotności jest: — dla kukurydzy: norma EN ISO 6540, — dla zbóż innych niż kukurydza: norma EN ISO 712, lub — metoda oparta na technologii podczerwieni. W kwestiach spornych wiążące są jedynie wyniki normy EN ISO 6540 dla kukurydzy i EN ISO 712 dla zbóż innych niż kukurydza; c) standardową metodą oznaczania zawartości garbników w sorgo jest norma ISO 9648; d) standardową metodą oznaczania kleistości i przydatności do obróbki mechanicznej ciasta otrzymanego z pszenicy zwyczajnej jest metoda opisana w części VII niniejszego załącznika; e) standardową metodą oznaczania zawartości białka w rozdrobnionej pszenicy durum i pszenicy zwyczajnej jest: — norma EN ISO 20483, lub — norma CEN ISO/TS 16634-2. W kwestiach spornych wiążące są jedynie wyniki normy EN ISO 20483; f) metodą oznaczania wskaźnika Zeleny’ego dla rozdrobnionej pszenicy zwyczajnej jest metoda zgodna z normą EN ISO 5529; g) standardową metodą oznaczania liczby opadania Hagberga (test aktywności amylazy) jest metoda zgodna z normą EN ISO 3093; h) standardową metodą oznaczania natężenia strat szklistości pszenicy durum jest metoda zgodna z normą EN 15585; i) standardową metodą oznaczania ciężaru właściwego jest metoda zgodna z normą EN ISO 7971/3; j) metody pobierania próbek i standardowe metody analizy do oznaczania poziomów mikotoksyn wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 i określone w załącznikach I i II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 401/2006 (*); CZĘŚĆ V Standardowa metoda oznaczania ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości dla kukurydzy i sorgo 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.