Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 6

Strona 6 z 6

Średnia próbka 500 g w przypadku kukurydzy i 250 g w przypadku sorgo jest potrząsana przez pół minuty na sicie o szczelinach 1,0 mm. Należy sprawdzić obecność żywych szkodników i martwych owadów w części prze­ sianej przez sito. Wykorzystując pęsetę lub łopatkę, należy oddzielić ciała zatrzymane przez sito o szczelinach 1,0 mm: kamyki, piasek, fragmenty kolby lub słomy i inne ciała obce. Tak oddzielone ciała obce należy dodać do ciał, które zostały przesiane przez sito o szczelinach 1,0, i zważyć łącznie. Część zatrzymana przez sito o szczelinach 1,0 mm jest dzielona za pomocą rozdzielacza w celu otrzymania próbki 100–200 g dla kukurydzy i 25–50 g dla sorgo. Należy zważyć tę próbkę częściową. Następnie rozłożyć ją cienką warstwą na stole. Przy użyciu pęsety lub łopatki wyodrębnić części innych zbóż, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna przegrzane podczas suszenia, ziarna porośnięte, obce nasiona, ziarna uszkodzone, plewy i zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego. W przypadku sorgo należy oddzielić od łuski ziarna, które wciąż są z nią połączone, gdyż łuska zaliczana jest do różnorodnych zanieczyszczeń. Następnie należy ocenić stan ziarna. Próbka częściowa po oddzieleniu wszystkich zanieczyszczeń jest przesiewana przez pół minuty przez sito o okrągłych oczkach o średnicy 4,5 mm dla kukurydzy i 1,8 mm dla sorgo. Ciała, które przechodzą przez powyższe sito, są uznawane za ziarna połamane. 2. Grupy ciał innych niż podstawowe zboża o nienagannej jakości, wydzielone przy użyciu metody określonej w pkt 1, muszą być zważone bardzo starannie z dokładnością do 0,01 g i należy obliczyć ich odsetek w stosunku do próbki uśrednionej. Dokładne dane wpisywane do sprawozdania z analizy muszą być obliczone z dokładnością do 0,1 %. Należy wskazać obecność żywych szkodników. Zasadniczo dla każdej próbki muszą zostać przeprowadzone dwie analizy. Wyniki analiz nie mogą się różnić o więcej niż 10 % w odniesieniu do łącznej zawartości powyższych ciał.

18.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/11

3. Do działań określonych w pkt 1 i 2 wykorzystywana jest następująca aparatura: a) rozdzielacz do próbek, np. stożkowy lub szczelinowy; b) waga precyzyjna ważąca z dokładnością do 0,01 g (tj. z dokładnością wyświetlania pomiaru do 0,001 g); c) sita o otworach szczelinowych 1,0 mm i sita o okrągłych oczkach o średnicy 1,8 mm i 4,5 mm. Sita mogą być zakładane na stół wibracyjny. Sita muszą być zgodne z normą ISO 5223.

___________

(*) Dz.U. L 70 z 9.3.2006, s. 12.” 2) skreśla się części VI i VIII; 3) część XII pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Metody standardowe stosowane do oznaczania jakości zbóż oferowanych w ramach interwencji lub sprzedawa­ nych w drodze przetargu ustalono w częściach III, IV, V i VII niniejszego załącznika.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.