Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2010-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4

Strona 1 z 6
L 217/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 742/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a) i d), w związku z jego art. 4,

(5)

Międzynarodowa metoda ISO 712:1998, obecnie wymie­ niona w części IV załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, jako jedna z metod oznaczania wilgotności została zaktualizowana w odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza w europejskiej i międzynarodowej normie EN ISO 712:2009. Należy uwzględnić wspomnianą normę. W przypadku kukurydzy należy wziąć pod uwagę aktualizację w ramach europejskiej i międzynarodowej normy EN ISO 6540:2010. Ponadto należy również skreślić część VI załącznika I i dosto­ sować odpowiednio pkt 3 w części XII załącznika I. Standardowa metoda oznaczania zawartości białka w pszenicy zwyczajnej, obecnie wymieniona w części IV załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, jest metodą uznaną przez Międzynarodowe Stowarzy­ szenie Chemii Zbóż (ICC), którego normy są określone w pozycji nr 105/2. W następstwie prac CEN należy zastąpić tę metodę metodą zgodną z europejską i międzynarodową normą EN ISO 20483:2006 i rozszerzyć ją na ziarna pszenicy durum. Należy również przewidzieć, jako metodę alternatywną, normę CEN ISO/TS 16634-2:2009. Metoda oznaczania wskaźnika Zeleny’ego dla pszenicy zwyczajnej określona zgodnie z międzynarodową metodą ISO 5529:1992, obecnie wymieniona w części IV załącz­ nika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, została zaktualizowana w ramach europejskiej i międzynarodowej normy EN ISO 5529:2009. Należy uwzględnić wspomnianą normę. Standardowa metoda oznaczania liczby opadania Hagberga określona zgodnie z międzynarodową metodą ISO 3093:2004, obecnie wymieniona w części IV załącz­ nika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, została zaktualizowana w ramach europejskiej i międzynarodowej normy EN ISO 3093:2009. Należy uwzględnić wspomnianą normę. Standardową metodą oznaczania natężenia strat szklis­ tości pszenicy durum, obecnie wymienioną w części IV załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, jest metoda opisana w części VIII wspomnianego załącznika. W następstwie prac CEN należy zastąpić tę metodę metodą zgodną z europejską normą EN 15585:2008. Należy uwzględnić wspomnianą normę i skreślić część VIII załącznika I. Standardowa metoda oznaczania ciężaru właściwego zgodna z międzynarodową normą ISO 7971/2:1995, obecnie wymieniona w części IV załącznika I do rozpo­ rządzenia (UE) nr 1272/2009, została zaktualizowana w ramach europejskiej i międzynarodowej normy EN ISO 7971/3:2009. Należy uwzględnić wspomnianą normę.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wymagania, jakie powinny spełniać zboża, aby kwalifi­ kować się do interwencji publicznej, i metody, które należy stosować przy wykonywaniu badań mających na celu ustalenie tej kwalifikowalności, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 (2), są wymienione w częściach I–VIII i XII załącznika I do wspomnianego rozporządzenia. Niektóre z tych metod zostały zmienione przez Europejski Komitet Normaliza­ cyjny (CEN). Aby uwzględnić zmiany niektórych z tych metod i promować normy europejskie, należy dosto­ sować te metody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 217 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L217 - 14 z 201018.8.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (  Dz.U. L 313 z 28.11.2009)

 • Dz. U. L217 - 12 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 743/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L217 - 2 z 201018.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 741/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1490/2002 i (WE) nr 2229/2004 odnośnie do daty, do której mogą pozostać w mocy zezwolenia, w przypadku gdy powiadamiający złożył wniosek zgodnie z przyspieszoną procedurą na mocy rozporządzenia (WE) nr 33/2008 (1)

 • Dz. U. L217 - 1 z 201018.8.2010

  Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie Wspólnoty MEDIA 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.