Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 2

Strona 2 z 5

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1.

Należy również ustalić, dla każdego zastosowania, daty końcowe, po upływie których zastosowanie halonów w gaśnicach lub systemach ochrony przeciwpożarowej we wszystkich istniejących sprzętach i obiektach lub w sprzętach wyprodukowanych według istniejących projektów przestanie być uznawane za zastosowanie krytyczne. Zastosowanie halonów zostałoby zatem zabronione, zaś wszystkie halonowe gaśnice i systemy ochrony przeciwpożarowej należałoby zastąpić, zamienić lub zdemontować do daty końcowej, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009.

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/3

(8)

Daty graniczne powinny uwzględniać dostępność alterna­ tywnych rozwiązań dla nowego sprzętu i nowych obiektów oraz przeszkody w ich wprowadzaniu. Powinny one również w razie potrzeby zapewnić wystar­ czającą ilość czasu na opracowanie alternatywnych rozwiązań, stanowiąc jednocześnie zachętę do podjęcia się takich opracowań. W odniesieniu do statków powietrznych, jako że lotnictwo cywilne jest regulowane na poziomie międzynarodowym, należy zwrócić szcze­ gólną uwagę na inicjatywy podejmowane przez Między­ narodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dotyczące instalacji i zastosowania halonów w gaśnicach na pokładzie statków powietrznych. Daty końcowe powinny ponadto zapewnić wystarczającą ilość czasu na zastąpienie lub zamianę stosowanego halonu w ramach rutynowych lub planowanych programów konserwacji lub modernizacji sprzętu lub obiektów bez wywierania niepożądanego wpływu na działanie sprzętu lub obiektu i nadmiernych kosztów. Należy także uwzględnić czas niezbędny do otrzymania wszelkiego rodzaju certyfikatów, autoryzacji i homologacji, które mogą być wymagane dla wprowa­ dzenia alternatywnych rozwiązań w przypadku danego sprzętu lub obiektu.

i okrętach marynarki wojennej, w których zastępowanie halonu jest osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia jedynie w ramach planowanych programów modernizacyjnych i retrofitingu i dla których w niektórych państwach członkowskich może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac badawczo-rozwojowych w celu zweryfikowania, czy rozwiązania alternatywne są odpowiednie, jako datę końcową należy ustanowić rok 2030 lub 2035.

(12)

(9)

W przypadku niektórych zastosowań w istniejących pojazdach wojskowych, nawodnych okrętach marynarki wojennej, okrętach podwodnych marynarki wojennej, wojskowych statkach powietrznych oraz w przypadku obecnej lub przyszłej produkcji według istniejących projektów nie istnieją jeszcze rozwiązania alternatywne. Jednakże można się spodziewać, że do 2040 r. okres eksploatacji znacznej części przedmiotowego sprzętu dobiegnie końca lub że dzięki pracom badawczo-rozwo­ jowym dostępne będą rozwiązania alternatywne. Należy zatem ustanowić rok 2040 jako rozsądną datę końcową dla tych zastosowań.

(13) (10)

W ramach większości zastosowań w nowym sprzęcie i obiektach, w przypadku których wykorzystanie halono­ wych gaśnic i systemów ochrony przeciwpożarowej nie jest konieczne lub nie są one już instalowane, jako datę graniczną zaprzestania ich stosowania należy ustanowić rok 2010. Jednakże w przypadku niektórych zastosowań w wojskowych pojazdach lądowych i statkach powietrz­ nych, w których alternatywne rozwiązania uważa się za dostępne już dziś, ale nie zostały one wprowadzone w programach rozwojowych, które zostały prawie ukoń­ czone i których modyfikacja może nie być osiągalna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, datę graniczną należy ustanowić na rok 2011. W przypadku zastosowań w gondolach silnikowych w statkach powietrznych i przenośnych gaśnicach kabinowych datę graniczną należy ustanowić na rok 2014, co będzie odpowiadało ramom czasowym przewidywanego wdro­ równoważnych restrykcji przez ICAO.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.