Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 3

Strona 3 z 5

żenia W przypadku zastosowań w ładowniach statków powietrznych, w których nie istnieją jeszcze rozwiązania alternatywne, ale można się spodziewać, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych udostępnione będą do tej daty dostępne rozwiązania alternatywne do instalowania w nowych statkach powietrznych zgłoszonych do certy­ fikacji typu, datę graniczną należy ustanowić na rok 2018. W przypadku wielu zastosowań należy ustanowić daty końcowe przypadające na okres między 2013 r. a 2025 r., zgodnie z poziomem trudności, z jakim z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego wiąże się zastępowanie lub zamiana halonu. Daty końcowe powinny zapewniać wystarczającą ilość czasu na zastąpienie halonu w ramach rutynowej konserwacji w większości sprzętu i obiektów, dla których istnieją obecnie rozwiązania alternatywne. W przypadku zasto­ sowań w niektórych wojskowych pojazdach lądowych

W przypadku systemów ochrony przeciwpożarowej w ładowniach, gondolach silnikowych i pomocniczych zespołach energetycznych na istniejących cywilnych stat­ kach powietrznych lub produkowanych zgodnie z istniejącym certyfikatem typu nie istnieją jeszcze rozwiązania alternatywne. Ponadto znaczna liczba cywil­ nych statków powietrznych będzie produkowana przy zastosowaniu halonów oraz będzie polegała na tych zastosowaniach w bliskiej przyszłości. Chociaż przyjmuje się, że istnieją znaczne techniczne, ekonomiczne i regulacyjne ograniczenia mające wpływ na zastępo­ wanie halonów w tych zastosowaniach, należy jednak, w świetle braku pewności w odniesieniu do długotermi­ nowej dostępności halonów poddanych recyklingowi oraz potrzeby prowadzenia dalszych prac badawczorozwojowych w celu określenia i opracowania odpowied­ nich rozwiązań alternatywnych, ustanowić datę 2040 jako rozsądną datę końcową.

(14)

Załącznik VI, w tym harmonogram wycofywania zasto­ sowań krytycznych, zostanie poddany przeglądowi w celu uwzględnienia ciągłych prac badawczo-rozwojo­ wych w dziedzinie rozwiązań alternatywnych oraz nowych informacji dotyczących dostępności tych rozwiązań. Ponadto w poszczególnych przypadkach, po wykazaniu, iż nie istnieje rozwiązanie alternatywne, mogą zostać przyznane odstępstwa od dat końcowych i granicznych.

(11)

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1005/2009.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

L 218/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK VI KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW Do celów niniejszego załącznika zastosowanie mają następujące definicje: (1) »Data graniczna« oznacza termin, po upływie którego nie wolno używać halonów w gaśnicach lub systemach ochrony przeciwpożarowej w nowym sprzęcie i w nowych obiektach w ramach danego zastosowania. (2) »Nowy sprzęt« oznacza sprzęt, w przypadku którego do daty granicznej nie miało miejsce żadne z następujących zdarzeń: a) podpisanie stosownej umowy o zamówienie publiczne lub zaprojektowanie danego sprzętu; b) złożenie wniosku o homologację typu lub certyfikat typu we właściwym organie regulacyjnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.