Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2

Strona 1 z 5
L 218/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

1005/2009. Należy zatem bardziej szczegółowo opisać każde z zastosowań halonów, określając kategorię danego sprzętu lub obiektu, cel zastosowania, rodzaj danej gaśnicy halonowej oraz rodzaj danego halonu.

(4)

Halon 1301, halon 1211 i halon 2402 (zwane dalej „halonami”) stanowią substancje zubożające warstwę ozonową wymienione jako substancje kontrolowane w grupie III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. W roku 1994, zgodnie z wymogami proto­ kołu montrealskiego, zakazano produkcji halonów w państwach członkowskich. Wciąż jednak dopuszcza się ich wykorzystywanie w zakresie określonych krytycz­ nych zastosowań wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 4 ppkt (iv) rozporzą­ dzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (2) Komisja dokonała przeglądu załącznika VII do wymienionego rozporzą­ dzenia. W tym celu Komisja dokonała oceny bieżących zastosowań halonów oraz dostępności i wykorzystania technologii lub alternatywnych rozwiązań, których zasto­ sowanie byłoby osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia i które byłyby do przyjęcia z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska (zwane dalej „alternatywnymi rozwiąza­ niami”). W międzyczasie rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 zastąpiono rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, a załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastąpiono załącznikiem VI do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1005/2009, nie wprowadzając jakichkol­ wiek zmian. W trakcie przeglądu wykazano istnienie pewnych rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii tego, które z zastosowań halonów stanowią zastosowania krytyczne zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia (WE) nr

W ramach przeglądu wykazano także, iż – poza nielicz­ nymi wyjątkami – w nowych projektach sprzętu i w nowych obiektach zastosowanie halonów nie jest już niezbędne w celu zapewnienia właściwej ochrony prze­ ciwpożarowej, oraz że alternatywne rozwiązania są obecnie instalowane rutynowo. Zastosowanie halono­ wych gaśnic lub systemów ochrony przeciwpożarowej jest jednak nadal niezbędne w przypadku niektórych rodzajów sprzętu, które są lub będą produkowane według istniejących projektów.

(5)

(2)

Wyniki przeglądu wskazują także, iż halony są już zastę­ powane lub mogą z czasem zostać zastąpione rozwiąza­ niami alternatywnymi, z zachowaniem rozsądnego poziomu kosztów w przypadku większości zastosowań przeciwpożarowych w istniejącym sprzęcie i istniejących obiektach oraz w sprzęcie, który jest produkowany zgodnie z istniejącymi projektami.

(6)

Ze względu na rosnącą dostępność i stosowanie rozwiązań alternatywnych należy zatem ustalić daty graniczne, po upływie których stosowanie halonów w nowym sprzęcie i nowych obiektach nie byłoby zasto­ sowaniem krytycznym, w związku z czym instalacja halonowej gaśnicy lub systemu ochrony przeciwpoża­ rowej byłaby zabroniona. Przy definiowaniu „nowego sprzętu” i „nowego obiektu” należy wziąć pod uwagę etap cyklu życia danego sprzętu lub obiektu, na którym projekt przestrzeni, która ma być objęta ochroną prze­ ciwpożarową, został już jednoznacznie ustalony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.