Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 22

L 218/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

(Jedynie teksty w języku fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/456/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zbiory zbóż w Finlandii osiągnęły w roku gospodarczym 2009/2010 rekordowy poziom 4,3 mln ton, w tym 2,2 mln ton jęczmienia. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku zbóż w Finlandii charakteryzującą się stosunkowo niskim poziomem cen producenta, które są niższe od cen interwencyjnych, w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 w ramach interwencji oferowane były duże ilości zbóż: około 823 000 ton, z czego 796 000 ton jęczmienia i 27 000 ton pszenicy zwyczajnej. Od początku okresu interwencyjnego, najnowsze dostępne dane statystyczne, sporządzone w dniu 1 lipca 2010 r., pokazują łączną ilość około 573 000 ton zbóż przeję­ tych w ramach interwencji, w tym 566 000 ton jęcz­ mienia i 7 000 ton pszenicy zwyczajnej. W związku z tym znaczne ilość zbóż oferowanych w ramach inter­ wencji zostaną jeszcze dostarczone i będą poddane analizie pod kątem ich przejęcia w ramach interwencji.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (2) prze­ widuje, że w przypadku przyjęcia oferty podmioty gospodarcze są jak najszybciej powiadamiane o harmonogramie dostaw. W tym celu art. 2 ust. 4 akapit pierwszy wspomnianego rozporządzenia stanowi, że w odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza reali­ zacja ostatniej dostawy do centrum interwencyjnego, dla którego sporządzono ofertę, musi nastąpić najpóźniej do końca czwartego miesiąca następującego po miesiącu wpłynięcia oferty, jednak nie później niż w dniu 31 lipca w przypadku Finlandii. Artykuł 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 prze­ widuje, że ostatnie przejęcie w odniesieniu do zbóż innych niż kukurydza musi nastąpić najpóźniej z końcem drugiego miesiąca następującego po realizacji ostatniej dostawy, o której mowa w art. 2 ust. 4 akapit pierwszy, jednak nie później niż w dniu 31 sierpnia w przypadku Finlandii. Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 prze­ widuje termin 20 dni roboczych od utworzenia próbki reprezentatywnej na przeprowadzenie analizy cech fizycznych i technicznych pobranych próbek.

(5)

W dniu 24 czerwca 2010 r. Finlandia poinformowała służby Komisji, że poszukiwanie dodatkowych możli­ wości przechowywania znacznych ilości zbóż oferowa­ nych w ramach interwencji trwało długo i spowodowało pewne opóźnienia. W związku z tym władze fińskie proszą, w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010, o odroczenie terminów dostawy zbóż do dnia 30 września 2010 r. i terminu ich przejęcia do dnia 31 października 2010 r. oraz o przedłużenie terminu przeprowadzenia analizy jakości.

(2)

(6)

(3)

Ze względu na wspomniane powyżej okoliczności oraz w celu umożliwienia odpowiedniego przejęcia zbóż oferowanych w roku gospodarczym 2009/2010, wydaje się uzasadnione, aby przychylić się do prośby Finlandii, godząc się, w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 687/2008, na przedłużenie terminu dostaw, terminu przeprowadzenia analizy jakości oraz terminu przejęcia produktów oferowanych w ramach interwencji w trakcie tego roku gospodarczego.

(7) (1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 20.

Należy przewidzieć stosowanie środków przewidzianych w niniejszej decyzji dla ofert przedstawionych w Finlandii w trakcie roku gospodarczego 2009/2010.

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/23

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010 termin przeprowadzenia w Finlandii analizy cech fizycznych i technicznych pobranych próbek wynosi trzydzieści dni robo­ czych. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się do ofert interwencyjnych złożo­ nych w trakcie roku gospodarczego 2009/2010. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 4 akapit pierwszy rozpo­ rządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do roku gospodar­ czego 2009/2010, ostatnia dostawa zbóż oferowanych w ramach interwencji w Finlandii, musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 września 2010 r. Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010, ostatnie przejęcie zbóż oferowanych w ramach interwencji w Finlandii musi nastąpić najpóźniej do dnia 31 października 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 2 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.