Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 24

L 218/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/457/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

nych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegó­ łowej oceny substancji czynnych i środków ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie. Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji odpowiednie projekty sprawozdań z oceny w dniach 5 lutego 2008 r. (Candida oleophila szczep O) i 27 lipca 2007 r. (jodek potasu i tiocyjanian potasu). Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców stwierdzono, że należy zwrócić się do wnioskodawców o dalsze informacje oraz zwrócić się do państw człon­ kowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie tych informacji i przedstawienie ich oceny. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w ramach czasowych przewidzianych w dyrektywie 91/414/EWG. Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do bezpośrednich obaw, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie na okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumen­ tacji. Oczekuje się, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia Candida oleophila szczep O, jodku potasu i tiocyjanianu potasu do załącznika I do tej dyrektywy zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w lipcu 2006 r. przedsiębiorstwo Bionext sprl zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o włączenie substancji czynnej Candida oleophila szczep O do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2007/380/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji okre­ ślone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG we wrześniu 2004 r. Niderlandy otrzymały od przedsiębior­ stwa Koppert Beheer BV wniosek o włączenie substancji czynnej jodek potasu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2005/751/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG we wrześniu 2004 r. Niderlandy otrzymały od przedsiębior­ stwa Koppert Beheer BV wniosek o włączenie substancji czynnej tiocyjanian potasu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji 2005/751/WE potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić ich szczegółowe zbadanie, a także aby umożliwić państwom członkowskim przy­ znawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje czynne przy spełnieniu warunków określo­

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające Candida oleophila szczep O, jodek potasu lub tiocyjanian potasu na okres kończący się najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2012 r.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 141 z 2.6.2007, s. 78. (3) Dz.U. L 282 z 26.10.2005, s. 18.

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/25

Artykuł 2 Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 sierpnia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 2 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.