Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 26

L 218/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684)

(Jedynie teksty w językach angielskim i maltańskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/458/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektó­ rych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1. a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 ustanowiono zasady dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzę­ dowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, w tym kontroli bezpośred­ nich prowadzonych w wyznaczonych miejscach wprowa­ dzenia do Unii Europejskiej. Określono także minimalne wymogi dla takich miejsc wprowadzenia i przewidziano, że wykaz miejsc wprowadzenia podawany jest do publicznej wiadomości w Internecie przez państwa członkowskie. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 stanowi, że na wniosek państwa członkowskiego Komisja może, pod pewnymi warunkami, zezwolić właściwym organom niektórych wyznaczonych miejsc wprowa­ dzenia funkcjonujących w specyficznych warunkach geograficznych na prowadzenie kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe. W piśmie z dnia 18 grudnia 2009 r. Malta zwróciła uwagę na szczególną sytuację geograficzną miejsca wpro­ wadzenia w porcie we Florianie: stosunkowo mały przerób w zakresie przywozu z państw trzecich produktów niepochodzących od zwierząt oraz niewielki rozmiar i bliskość wysp stanowiących jej terytorium, i wystąpiła do Komisji z wnioskiem o zezwolenie właściwym organom tego miejsca wprowadzenia na prowadzenie wymaganych kontroli bezpośrednich na terenie podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe. W piśmie z dnia 28 lutego 2010 r. oraz w późniejszej korespondencji Malta dostarczyła Komisji gwarancji, że: do przeprowadzania kontroli bezpośrednich zatwier­ dzony zostanie jedynie teren tych podmiotów prowadzą­

cych przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, które spełniają minimalne wymogi wyznaczonych miejsc wprowadzenia ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009; poziom środków przyznanych właściwym organom portu we Florianie będzie taki, aby możliwość przeprowadzenia kontroli bezpośrednich z dala od miejsca wprowadzenia nie zakłócała działań kontrolnych prowadzonych w tym wyznaczonym miejscu wprowa­ dzenia, ani nie miała na nie negatywnego wpływu; prze­ syłki wyznaczone do kontroli bezpośrednich na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe pozostają pod stałą kontrolą właściwego organu portu we Florianie od momentu ich przybycia do tego miejsca wprowadzenia i w taki sposób, aby nie było możliwości nieuprawnionej manipulacji przesyłką w jakikolwiek sposób podczas trwania wszystkich kontroli.

(5)

(2)

Mając zatem na uwadze specyficzne warunki geogra­ ficzne wyznaczonych miejsc wprowadzenia w porcie we Florianie oraz potwierdzenie ze strony Malty co do wypełnienia warunków ustanowionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 należy zezwolić na prowadzenie kontroli bezpośrednich na terenach niektó­ rych podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe zatwierdzonych przez Maltę do przeprowadzania takich kontroli. Aby zapewnić odpowiednie rozpowszechnienie infor­ macji w sprawie zezwolenia przewidzianego w niniejszej decyzji, właściwe jest, aby wykaz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywno­ ściowe zatwierdzony do kontroli bezpośrednich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009 był powszechnie dostępny w Internecie w formie odnośnika do stron krajowych przewidzianego w art. 5 tego rozporządzenia,

(6)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejszym zezwala się, zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 669/2009, właściwym organom wyznaczonych miejsc wprowadzenia portu we Florianie na Malcie na przepro­ wadzanie kontroli bezpośrednich, określonych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, na terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe zatwierdzone przez Maltę do takich kontroli, o ile spełnione są warunki określone w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) tego rozporządzenia.

(4)

(1) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/27

2. Wykaz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa paszowe lub żywnościowe, których teren został zatwierdzony przez Maltę, jak określono w ust. 1 niniejszego artykułu, będzie powszechnie dostępny w Internecie w formie odnośnika do stron krajowych, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 669/2009. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 2 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.