Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych worków i toreb plastikowych dokonywany za pośrednictwem chińskiego przedsiębiorstwa objętego niższą stawką cła oraz poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2010-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 1

Strona 1 z 4
20.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 748/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych worków i toreb plastikowych dokonywany za pośrednictwem chińskiego przedsiębiorstwa objętego niższą stawką cła oraz poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podsta­ wowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

samymi kodami co produkt objęty postępowaniem, zgło­ szony jako produkowany przez przedsiębiorstwo XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD. B. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(4)

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe wprowadzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 (2), ostatnio zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 189/2009 (3). C. PODSTAWY Komisja ma do dyspozycji wystarczające dowody prima facie wskazujące na to, że środki antydumpingowe wpro­ wadzone względem przywozu produktu objętego postę­ powaniem, produkowanego przez pewnych producentów i objętego cłem rezydualnym w wysokości 28,8 % (dodatkowy kod TARIC A999), są obecnie obchodzone wskutek reorganizacji struktury kanałów sprzedaży produktu objętego postępowaniem. Wspomniani produ­ cenci i eksporterzy dokonywali ostatecznie wywozu swoich produktów do Unii za pośrednictwem chińskiego producenta eksportującego korzystającego ze stawki cła 8,4 % dla eksporterów współpracujących niewybranych do próby (XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD) i znajdujących się razem z innymi przedsiębiorstwami nieobjętymi próbą w wykazie w załączniku I do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1425/2006; stawka ta jest niższa niż stawka cła rezydualnego wynosząca 28,8 %. Posiadane przez Komisję dowody prima facie są następu­ jące:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawo­ wego Komisja z własnej inicjatywy zdecydowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie możliwego obcho­ dzenia środków antydumpingowych wprowadzonych względem przywozu niektórych worków i toreb plasti­ kowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. A. PRODUKT

(2)

Produkt, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków antydumpingowych, to worki i torby plastikowe, w których zawartość polietylenu odpowiada co najmniej 20 % wagi oraz których grubość folii nie przekracza 100 mikrometrów (μm), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, objęte obecnie kodami CN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 oraz ex 3923 29 90 (kody TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 oraz 3923 29 90 20) („produkt objęty postępowaniem”). Produkt objęty dochodzeniem to worki i torby plasti­ kowe, w których zawartość polietylenu odpowiada co najmniej 20 % wagi oraz których grubość folii nie prze­ kracza 100 mikrometrów (μm), objęte obecnie tymi

(6)

(3)

Po wprowadzeniu środków względem produktu objętego postępowaniem nastąpiła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej, bez wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany innego niż nałożenie cła.

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2) Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 4. (3) Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 23 z 201020.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L219 - 21 z 201020.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania projektu pilotażowego na rzecz zwiększenia praw konsumentów, efektywności i stabilności europejskich rynków finansowych poprzez szkolenia dla stowarzyszeń konsumentów i podobnych organizacji

 • Dz. U. L219 - 7 z 201020.8.2010

  Decyzja Rady 2010/461/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wsparcia działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L219 - 5 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 749/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.