Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania projektu pilotażowego na rzecz zwiększenia praw konsumentów, efektywności i stabilności europejskich rynków finansowych poprzez szkolenia dla stowarzyszeń konsumentów i podobnych organizacji

Data ogłoszenia:2010-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 21

Strona 1 z 2
20.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania projektu pilotażowego na rzecz zwiększenia praw konsumentów, efektywności i stabilności europejskich rynków finansowych poprzez szkolenia dla stowarzyszeń konsumentów i podobnych organizacji (2010/462/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą­ dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól­ nego Wspólnot Europejskich (1) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), w szczególności jego art. 75, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwane dalej „przepisami wykonawczymi”), w szczególności jego art. 90, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zwiększyć prawa konsumentów i dostarczyć im infor­ macji, w jaki sposób mądrze korzystać z usług finanso­ wych. Szkolenia dla organizacji typu non-profit, takich jak stowarzyszenia konsumentów i inne organizacje pozarządowe, a także organizacji rządowych, pomogą im lepiej doradzać konsumentom w szerokim zakresie ważnych kwestii związanych z usługami finansowymi.

(6)

Niniejsza decyzja w sprawie finansowania może również obejmować płatność odsetek od nieterminowych płat­ ności na podstawie art. 83 rozporządzenia finansowego i art. 106 ust. 5 przepisów wykonawczych. Do celów stosowania niniejszej decyzji należy zdefi­ niować termin „istotna zmiana” w rozumieniu art. 90 ust. 4 przepisów wykonawczych,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego i art. 90 ust. 1 przepisów wykonawczych zaangażowanie wydatków z budżetu Unii powinno być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania, ustalającą zasadnicze elementy działania obejmującego wydatki oraz przyjętą przez instytucję lub organy, którym instytucja ta przeka­ zała uprawnienia. Obecny projekt pilotażowy to projekt o charakterze eksperymentalnym, mający na celu zbadanie wykonal­ ności działania i jego użyteczności, jak określono w art. 49 ust. 6 lit. a) rozporządzenia finansowego. W budżecie Unii na 2010 r. władza budżetowa przezna­ czyła 1 mln EUR na projekt pilotażowy na rzecz zwięk­ szenia praw konsumentów, efektywności i stabilności europejskich rynków finansowych poprzez szkolenia. Na wykonanie tego projektu pilotażowego przewidziane są trzy działania, a finansowanie tych działań powinno być przedmiotem jednej decyzji. Ponieważ usługi finansowe stają się coraz bardziej złożone, konsumenci częściej potrzebują porady finan­ sowej. Udzielanie ogólnych porad finansowych pozwoli

Artykuł Niniejszym zatwierdza się działania, o których mowa w załączniku. Działania te są finansowane z pozycji 17 02 04 budżetu Unii Europejskiej na 2010 r. do maksymalnej wysokości 1 000 000 EUR. Środki te mogą również obejmować odsetki od nieterminowych płatności. Kwoty określone w poniższych opisach są orientacyjne. W ramach maksymalnego budżetu indykatywnego dla wszyst­ kich konkretnych działań zmiany, które łącznie nie przekraczają 20 %, nie są uważane za istotne, o ile nie wpływają w znacznym stopniu na charakter i cele projektu pilotażowego. Urzędnik zatwierdzający może przyjąć takie zmiany zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami i proporcjonalności.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 23 z 201020.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L219 - 7 z 201020.8.2010

  Decyzja Rady 2010/461/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wsparcia działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L219 - 5 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 749/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L219 - 1 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych worków i toreb plastikowych dokonywany za pośrednictwem chińskiego przedsiębiorstwa objętego niższą stawką cła oraz poddające ten przywóz rejestracji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.