Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/461/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wsparcia działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2010-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 7

Strona 1 z 16
20.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/7

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/461/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wsparcia działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i ma status organizacji międzynarodowej, w celu skutecz­ nego wdrażania tego traktatu do czasu ustanowienia CTBTO.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i art. 31 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła stra­ tegię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią”); rozdział III strategii zawiera wykaz środków, które należy podjąć zarówno w Unii Europejskiej, jak i w państwach trzecich, aby zwalczać rozprzestrzenianie tej broni.

Szybkie wejście w życie i upowszechnienie CTBT, jak również wzmocnienie systemu monitorowania i kontroli stosowanego przez komisję przygotowawczą CTBTO są ważnymi celami strategii. Próby jądrowe prze­ prowadzone przez Koreańską Republikę Ludowo-Demo­ kratyczną w październiku 2006 r. i w maju 2009 r. jeszcze bardziej unaoczniły, jak ważne jest szybkie wejście w życie CTBT, oraz wskazały na potrzebę przy­ spieszenia rozbudowy i wzmocnienia systemu monitoro­ wania i kontroli CTBT.

(6)

(2)

Unia aktywnie realizuje strategię i zapewnia skuteczność środków wymienionych w jej rozdziale III, w szczególności przez przeznaczanie zasobów finanso­ wych na wspieranie poszczególnych projektów prowa­ dzonych przez instytucje wielostronne, takie jak tymcza­ sowy sekretariat techniczny Organizacji do spraw Trak­ tatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO).

Komisja przygotowawcza CTBTO wypracowuje sposoby najskuteczniejszego wzmacniania swojego systemu kontroli, w tym poprzez rozwój zdolności w zakresie monitorowania gazów szlachetnych oraz działania, które mają doprowadzić do pełnego włączenia państw sygnatariuszy we wdrażanie systemu kontroli.

(7)

(3)

Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2003/805/WPZiB w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia (1). W tym wspólnym stanowisku wzywa się między innymi do propagowania podpisania i ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT).

W ramach realizacji strategii Rada przyjęła trzy wspólne działania w sprawie wsparcia działań komisji przygoto­ wawczej CTBTO: wspólne działanie 2006/243/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. (2) w dziedzinie szkolenia i zwiększania zdolności do kontroli oraz wspólne dzia­ łania 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. (3) i 2008/588/WPZiB z dnia 15 lipca 2008 r. (4) w celu zwiększenia zdolności monitorowania i oceny komisji przygotowawczej.

(8)

To wsparcie ze strony Unii powinno być kontynuowane.

(9) (4)

Państwa sygnatariusze CTBT postanowiły powołać komisję przygotowawczą, która posiada zdolność prawną

Techniczne wykonanie niniejszej decyzji powinno zostać powierzone komisji przygotowawczej CTBTO,

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, s. 34.

(2) Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 68. (3) Dz.U. L 176 z 6.7.2007, s. 31. (4) Dz.U. L 189 z 17.7.2008, s. 28.

L 219/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Aby zapewnić stałą i praktyczną realizację niektórych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni maso­ wego rażenia (zwanej dalej „strategią”), Unia wspiera działania komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO), służące osiąg­ nięciu następujących celów: — zwiększenie zdolności systemu monitorowania i kontroli CTBT, w tym w dziedzinie wykrywania nuklidów promie­ niotwórczych, — zwiększenie zdolności państw sygnatariuszy CTBT do wypełniania wynikających z tego traktatu obowiązków w zakresie kontroli oraz umożliwienie im czerpania w pełni korzyści z udziału w systemie stworzonym przez ten traktat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 23 z 201020.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L219 - 21 z 201020.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania projektu pilotażowego na rzecz zwiększenia praw konsumentów, efektywności i stabilności europejskich rynków finansowych poprzez szkolenia dla stowarzyszeń konsumentów i podobnych organizacji

 • Dz. U. L219 - 5 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 749/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L219 - 1 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych worków i toreb plastikowych dokonywany za pośrednictwem chińskiego przedsiębiorstwa objętego niższą stawką cła oraz poddające ten przywóz rejestracji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.