Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2010-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 1

Strona 1 z 19
21.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla acetamipridu, acibenzolaru s-metylowego, azoksystro­ biny, imazalilu, proheksadionu, pyraklostrobiny i tiakloprydu zostały określone w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla dimetomorfu, ditiokarbaminianów (mankozebu), fipronilu, fludioksonilu, pirymikarbu, prosulfokarbu, tebukonazolu, trichlopyru i walifenalu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dla amisulbromu, ametoktradyny i biksafenu nie określono jeszcze NDP; substancje te nie zostały również wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wpro­ wadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), złożono wniosek na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – azoksystrobinę w przypadku karczocha hiszpańskiego. W odniesieniu do acetamipridu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku boćwiny oraz wiśni i czereśni. W odniesieniu do acibenzolaru s-metylowego złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku brzoskwiń i moreli. W odniesieniu do amisulbromu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku winogron do produkcji wina i winogron stołowych.

(2)

W odniesieniu do biksafenu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku zbóż. Ze względu na ten wniosek konieczne jest określenie NDP obowiązujących w przypadku mięsa, tłuszczu, wątrób, nerek i mleka od bydła, owiec i kóz, ponieważ zboża stosowane są jako pasza dla tych zwierząt, i pasza ta może zawierać pozos­ tałości pestycydów. W odniesieniu do ametoktradyny złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku winogron stołowych i winogron do produkcji wina, ziemniaków, pomidorów, papryki, ogórków, cukinii, melona, arbuza, dyni, sałaty i roszpunki warzywnej. W odniesieniu do ditiokarbaminianów (mankozebu) złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku grochu bez strąków. W odniesieniu do dimetomorfu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku grochu bez strąków i porów. W odniesieniu do fludio­ ksonilu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku selera korzeniowego. W odniesieniu do fipronilu złożono wniosek dotyczący zmiany wartości w przypadku zbóż. W odniesieniu do imazalilu złożono wniosek dotyczący zmiany wartości granicy oznaczal­ ności. W odniesieniu do pirymikarbu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego. W odniesieniu do proheksadionu złożono wniosek doty­ czący zmiany definicji pozostałości oraz wniosek doty­ czący stosowania w przypadku żyta. W odniesieniu do prosulfokarbu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku marchwi i selera korzeniowego. W odniesieniu do tebukonazolu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku mandarynek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 76 z 201021.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

 • Dz. U. L220 - 74 z 201021.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w zakresie odprawy czasowej, powrotnego wwozu po wywozie czasowym oraz przywozu zarejestrowanych koni, a także przywozu nasienia zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych części Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5703) (1)

 • Dz. U. L220 - 71 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 67 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 63 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/54/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azymsulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 61 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 753/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 59 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach UE oraz wodach międzynarodowych obszaru VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L220 - 57 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 751/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisse de Morteau lub Jésus de Morteau (ChOG)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.