Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 67

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2010-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 67

Strona 1 z 3
21.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/67

DYREKTYWA KOMISJI 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(6)

Urząd przesłał sprawozdanie z oceny powiadamiającemu i wszystkim państwom członkowskim oraz przekazał Komisji otrzymane uwagi. Urząd także udostępnił spra­ wozdanie z oceny opinii publicznej. Na wniosek Komisji sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie i Urząd; w dniu 6 kwietnia 2010 r. Urząd przedstawił Komisji swoje wnioski z przeglądu oceny ryzyka stwa­ rzanego przez azoksystrobinę (4). Sprawozdanie z oceny i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 9 lipca 2010 r. w formie opra­ cowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu doty­ czącego azoksystrobiny. Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające azoksystrobinę zasad­ niczo będą nadal spełniać wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem odnowić włączenie azoksystrobiny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w celu zapewnienia, że środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną nadal będą dozwolone, w przypadku gdy spełniają wymogi tej dyrektywy. Ponadto podczas przeglądu ustalono, że w przypadku substancji czynnej azoksystrobina, o której powiadomił główny dostawca informacji, zanieczyszczenie produk­ cyjne toluenem stanowi zagrożenie toksykologiczne i dlatego jego zawartość w materiale technicznym nie może przekraczać najwyższego dopuszczalnego stężenia na poziomie 2 gramów na kilogram. Z dostarczonych nowych danych wynika, że azoksystro­ bina może stanowić zagrożenie dla organizmów wodnych. Bez uszczerbku dla decyzji o odnowieniu włączenia azoksystrobiny należy zatem uzyskać dalsze informacje na temat tych szczególnych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależ­ nione od spełnienia określonych warunków. Należy zatem zażądać od powiadamiającego dalszych informacji, aby potwierdzić wyniki oceny ryzyka w oparciu o najnowszą wiedzę naukową na temat ryzyka zanie­ czyszczenia wód gruntowych w odniesieniu do niektó­ rych drugorzędnych produktów transformacji w glebie i ryzyka dla organizmów wodnych.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Włączenie azoksystrobiny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wygasa w dniu 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustano­ wienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2) przedłożono zgłoszenie dotyczące odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w terminie przewidzianym w tym artykule. Zgłoszenie to uznano za dopuszczalne decyzją Komisji 2008/656/WE z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, prohe­ ksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamiających (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 76 z 201021.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

 • Dz. U. L220 - 74 z 201021.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w zakresie odprawy czasowej, powrotnego wwozu po wywozie czasowym oraz przywozu zarejestrowanych koni, a także przywozu nasienia zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych części Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5703) (1)

 • Dz. U. L220 - 71 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 63 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/54/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azymsulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 61 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 753/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 59 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach UE oraz wodach międzynarodowych obszaru VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L220 - 57 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 751/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisse de Morteau lub Jésus de Morteau (ChOG)]

 • Dz. U. L220 - 1 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.