Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 71

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2010-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 71

Strona 1 z 3
21.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/71

DYREKTYWA KOMISJI 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Włączenie proheksadionu (dawniej: proheksadionu wapnia) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG wygasa w dniu 31 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 737/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia pierwszej grupy substancji czyn­ nych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (2) w terminie przewidzianym we wspomnianym artykule przesłano zgłoszenie dotyczące odnowienia włączenia proheksa­ dionu jako substancji czynnej do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. Zgłoszenie to zostało dopuszczone na mocy decyzji Komisji 2008/656/WE z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie dopuszczalności powiadomień dotyczących odnowienia włączenia do załącznika I dyrektywy Rady 91/414/EWG substancji aktywnych: azymsulfuronu, azoksystrobiny, fluroksypyru, imazalilu, kresoksymu metylowego, proheksadionu wapnia i spiroksaminy, oraz utworzenia wykazu zainteresowanych powiadamia­ jących (3). W terminie przewidzianym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 737/2007 zgłaszający przedłożył dane wymagane zgodnie z tym artykułem, a także wyjaśnienie dotyczące zasadności każdego nowego przedłożonego badania. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, konsultując się z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy, przygotowało sprawozdanie z oceny i w dniu 22 maja 2009 r. przesłało je do Euro­ pejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) i do Komisji. Oprócz oceny substancji sprawoz­ danie zawiera wykaz badań, na których państwo człon­ kowskie pełniące rolę sprawozdawcy opierało się podczas przeprowadzania oceny. Urząd przekazał sprawozdanie z oceny zgłaszającemu oraz wszystkim państwom członkowskim, a otrzymane komentarze przesłał Komisji. Urząd podał także spra­ wozdanie z oceny do publicznej wiadomości.

Na wniosek Komisji sprawozdanie z oceny zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Urząd, a następnie, w dniu 6 kwietnia 2010 r., Urząd przed­ stawił Komisji swoje wnioski z weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarzanego przez proheksadion (badaną odmianą był proheksadion wapnia) (4). Sprawozdanie z oceny i wnioski Urzędu zostały zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie­ rząt i sfinalizowane w dniu 9 lipca 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu proheksadionu, opracowanego przez Komisję. Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające proheksadion zasad­ niczo nadal spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem odnowić włączenie proheksa­ dionu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń na zawiera­ jące tę substancję czynną środki ochrony roślin zgodne z przepisami wymienionej dyrektywy. Należy przewidzieć rozsądnie długi termin na odno­ wienie włączenia substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygoto­ wania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z tego faktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 76 z 201021.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

 • Dz. U. L220 - 74 z 201021.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w zakresie odprawy czasowej, powrotnego wwozu po wywozie czasowym oraz przywozu zarejestrowanych koni, a także przywozu nasienia zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych części Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5703) (1)

 • Dz. U. L220 - 67 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 63 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/54/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azymsulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 61 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 753/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 59 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach UE oraz wodach międzynarodowych obszaru VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L220 - 57 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 751/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisse de Morteau lub Jésus de Morteau (ChOG)]

 • Dz. U. L220 - 1 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.