Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w zakresie odprawy czasowej, powrotnego wwozu po wywozie czasowym oraz przywozu zarejestrowanych koni, a także przywozu nasienia zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych części Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5703) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 74

Strona 1 z 2
L 220/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzje 92/260/EWG, 93/195/EWG, 93/197/EWG oraz 2004/211/WE w zakresie odprawy czasowej, powrotnego wwozu po wywozie czasowym oraz przywozu zarejestrowanych koni, a także przywozu nasienia zwierząt z rodziny koniowatych z niektórych części Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5703)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/463/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulują­ cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa­ tych z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 12 ust. 1 i 4, art. 15 lit. a), art. 16 oraz zdanie wprowadzające w art. 19, jak również ppkt (i) i (ii) tego artykułu, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrek­ tywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 17 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wywozie czasowym (4) ustanowiono wykaz państw trze­ cich, z których zezwala się na powrotny wwóz takich koni do Unii, a także wymogi dotyczące świadectw wete­ rynaryjnych. W wykazie tym, ustanowionym w załączniku I do przedmiotowej decyzji, przypisano również te państwa trzecie i ich części do określonych grup sanitarnych, od A do E. Niektóre części Egiptu znajdują się obecnie w grupie sanitarnej E.

(3)

W decyzji Komisji 93/197/EWG z dnia 5 lutego 1993 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarejestro­ wanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodow­ lanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (5) ustanowiono wykaz państw trzecich, z których zezwala się na przywóz takich koniowatych do Unii, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych. W wykazie tym, ustanowionym w załączniku I do przed­ miotowej decyzji, przypisano również te państwa trzecie i ich części do określonych grup sanitarnych, od A do G. Niektóre części Egiptu znajdują się obecnie w grupie sanitarnej E w odniesieniu do przywozu zarejestrowa­ nych koni do Unii. W decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopusz­ czają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (6) ustano­ wiono wykaz państw trzecich i ich części, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych oraz ich nasienia, komórek jajo­ wych i zarodków, a także wskazano warunki mające zastosowanie do tego przywozu. Warunki te ustano­ wiono z uwzględnieniem różnych grup sanitarnych, wyszczególnionych w decyzjach 92/260/EWG, 93/195/EWG oraz 93/197/EWG, wskazanych w kolumnie 5 załącznika I do decyzji 2004/211/WE. W czerwcu 2010 r. Komisja przeprowadziła w Egipcie inspekcję weterynaryjną. Wyniki tej inspekcji były

W decyzji Komisji 92/260/EWG z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwie­ rząt i świadectw weterynaryjnych dla odprawy czasowej zarejestrowanych koni (3) ustanowiono wykaz państw trzecich, z których zezwala się na odprawę czasową zare­ jestrowanych koni do Unii, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych. W wykazie tym, ustano­ wionym w załączniku I do przedmiotowej decyzji, przy­ pisano również te państwa trzecie i ich części do okre­ ślonych grup sanitarnych, od A do F. Niektóre części Egiptu znajdują się obecnie w grupie sanitarnej E. W decyzji Komisji 93/195/EWG z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowa­ nych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych po

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 220 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 76 z 201021.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (  Dz.U. L 30 z 31.1.2009)

 • Dz. U. L220 - 71 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/56/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia proheksadionu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 67 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/55/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azoksystrobiny jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 63 z 201021.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/54/UE z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia azymsulfuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L220 - 61 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 753/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L220 - 59 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 752/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach UE oraz wodach międzynarodowych obszaru VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L220 - 57 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 751/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisse de Morteau lub Jésus de Morteau (ChOG)]

 • Dz. U. L220 - 1 z 201021.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.