Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 1

24.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie (zwaną dalej „umową”).

(4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (zwany dalej „TUE”), w szczególności jego art. 37, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwany dalej „TFUE”), w szczególności jego art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 6 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „WP”), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowę należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie. Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Dnia 15 lutego 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Euro­ pejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (1) (EUTM Somalia). Artykuł 9 wyżej wymienionej decyzji stanowi, że status jednostek dowodzonych przez UE i personelu tych jednostek, w tym przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania ich misji i jej spraw­ nego przebiegu, może stanowić przedmiot umowy zawartej na mocy art. 37 TUE oraz zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 218 ust. 3 TFUE. Po upoważnieniu przez Radę w dniu 11 marca 2010 r. WP, wspomagana przez Sekretariat Generalny Rady, wynegocjowała Umowę między Unią Europejską

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2010 r. W imieniu Rady

S. VANACKERE

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 201024.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

 • Dz. U. L221 - 12 z 201024.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 2 z 201024.8.2010

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.