Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 12

L 221/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

z przeglądu dotyczącym tej substancji. W szczególności Francja przygotowała kilka dodatków do sprawozdania z oceny w przedmiotowych obszarach oceny ryzyka, z których wnioski potwierdzają dopuszczalność takiego rozszerzenia zastosowania.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie,

(5)

W związku z powyższym zmiana szczegółowych prze­ pisów dotyczących iprodionu jest uzasadniona.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1)

Dyrektywą Komisji 2003/31/WE (2) włączono iprodion jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Występując z wnioskiem o włączenie iprodionu, jedyny powiadamiający Bayer przedstawił dane o jego zastoso­ waniach jako środka grzybobójczego, potwierdzające ogólny wniosek, zgodnie z którym można oczekiwać, iż produkty ochrony roślin zawierające iprodion będą spełniały wymogi bezpieczeństwa określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(3)

Oprócz tego użycia inny powiadamiający DEVGEN wystąpił z wnioskiem o zmianę w celu zezwolenia na stosowanie iprodionu jako nematocydu. Jako uzasad­ nienie takiego rozszerzenia zastosowania powiadamiający DEVGEN przedłożył dodatkowe informacje.

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 24 grudnia 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą.

(4)

Francja oceniła przedłożone informacje i w dniu 12 stycznia 2010 r. poinformowała Komisję o swoich wnioskach, stwierdzając, że rozszerzenie zastosowania, o które wystąpiono, nie stwarza żadnego dodatkowego ryzyka ponad to, które jest już uwzględnione w szczególnych przepisach dotyczących iprodionu, zawartych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 25 grudnia 2010 r.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 101 z 23.4.2003, s. 3.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

24.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/13

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 221/14

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wiersz 50 otrzymuje brzmienie:

Nr Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość (1) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia włączenia Przepisy szczególne

PL

„50

Iprodion Nr CAS 36734-19-7 Nr CIPAC 278

3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4diokso-imidazolidyno-1-karboksymid

960 g/kg

1 stycznia 2004 r.

31 grudnia 2013 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego i nematocydu. W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawar­ tych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze spra­ wozdania z przeglądu dotyczącego iprodionu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizo­ wanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 3 grudnia 2002 r. W tej ogólnej ocenie państwa członkowskie: — powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych, kiedy substancja czynna stosowana jest w wysokich dawkach (w szczególności na terenie zadarnionym) na glebach kwaśnych (pH poniżej 6) narażonych na nieko­ rzystne warunki klimatyczne, — muszą dokładnie rozważyć zagrożenia dla bezkrę­ gowców wodnych w sytuacji, gdy substancja czynna stosowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych. W stosownych przypadkach stosować należy środki ograniczające ryzyko.”

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

24.8.2010

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 201024.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 2 z 201024.8.2010

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

 • Dz. U. L221 - 1 z 201024.8.2010

  Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.