Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2

Strona 1 z 6
L 221/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, z jednej strony, i REPUBLIKA UGANDY, zwana dalej „państwem przyjmującym”, z drugiej strony, razem zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — fakt, że w rezolucji nr 1897 (2009) w sprawie sytuacji w Somalii, przyjętej dnia 30 listopada 2009 r., Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przypomniała o swoich wcześniejszych rezolucjach wspierających Somalię i ponownie potwierdziła swoje poszanowanie dla suwerenności, integralności terytorialnej, niezależności politycznej i jedności Somalii, — fakt, że RB ONZ podkreśliła również, że długoterminowe bezpieczeństwo Somalii zależy od skutecznego rozwijania przez tymczasowy rząd federalny krajowych sił bezpieczeństwa oraz somalijskich sił policyjnych w ramach porozu­ mienia z Dżibuti oraz zgodnie z krajową strategią bezpieczeństwa, — pismo z dnia 5 stycznia 2010 r., w którym minister obrony państwa przyjmującego z zadowoleniem przyjął planowaną misję Unii wspierającą somalijski sektor bezpieczeństwa oraz zwrócił się do Unii, by uczestniczyła w szkoleniu somalijskich sił bezpieczeństwa w państwie przyjmującym przez co najmniej rok, — decyzję Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (1), — fakt, że misja ta ma charakter niewykonawczy, co nie daje prawa do podejmowania środków przymusu bez zgody państwa przyjmującego, — fakt, że niniejsza Umowa nie będzie miała wpływu na prawa ani obowiązki Stron wynikające z umów międzynaro­ dowych ani innych instrumentów ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzyna­ rodowego Trybunału Karnego, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres i definicje 1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie (zwanej dalej „EUTM Somalia”) oraz do jej personelu. 2. Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie na teryto­ rium państwa przyjmującego. 3. Do celów niniejszej Umowy:

c) „dowódca misji UE” oznacza dowódcę w teatrze działań; d) „dowództwo misji UE” oznacza dowództwo wojskowe oraz jego oddziały, niezależnie od ich umiejscowienia, podlegające dowódcom wojskowym UE sprawującym wojskowe dowództwo lub kontrolę nad misją; e) „kontyngenty narodowe” oznaczają jednostki i oddziały nale­ żące do państw członkowskich Unii oraz do innych państw biorących udział w misji; f) „personel EUTM Somalia” oznacza personel cywilny i wojskowy przydzielony EUTM Somalia, jak również personel rozmieszczony w celu przygotowania misji oraz personel pełniący misję z ramienia państwa wysyłającego lub instytucji Unii w ramach misji, i – o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej – znajdujący się na terytorium państwa przyjmującego, z wyjątkiem personelu miejscowego oraz personelu zatrudnionego przez międzynarodowych dostawców sprzętu i usług;

a) „EUTM Somalia” oznacza dowództwo misji UE oraz kontyn­ genty narodowe biorące udział w misji, ich wyposażenie oraz środki transportu; b) „misja” oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wspieranie EUTM Somalia;

(1) Dz.U. L 44 z 19.2.2010, s. 16.

24.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/3

g) „personel miejscowy” oznacza personel posiadający obywa­ telstwo państwa przyjmującego lub mający w nim stałe miejsce pobytu; h) „obiekty” oznaczają wszelkie pomieszczenia, mieszkania oraz tereny niezbędne EUTM Somalia i personelowi EUTM Somalia; i) „państwo wysyłające” oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUTM Somalia, w tym każde z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich biorących udział w misji; j) „państwo przyjmujące” oznacza Republikę Ugandy; k) „korespondencja służbowa” oznacza wszelką korespondencję związaną z misją i jej funkcjami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 15 z 201024.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

 • Dz. U. L221 - 12 z 201024.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 201024.8.2010

  Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.