Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 222 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 września 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/07 (ex NN 71/07) – Grecja Olympic Airways Services/Olympic Airlines (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5073) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 222 POZ 62

Strona 1 z 28
L 222/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 września 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/07 (ex NN 71/07) – Grecja Olympic Airways Services/Olympic Airlines (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5073)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/7777/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Komisja otrzymała uwagi na ten temat od zainteresowa­ nych stron. Przekazała te uwagi Grecji pocztą elektro­ niczną dnia 9 kwietnia 2008 r. Grecja uzyskała możli­ wość ustosunkowania się do tych uwag, Komisja otrzy­ mała uwagi Grecji pocztą elektroniczną dnia 13 maja 2008 r.

2. OPIS FAKTÓW

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

2.1. Strony 2.1.1. Olympic Airways Services SA

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z powyższymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Olympic Airways Services SA to obecna nazwa spółki znanej wcześniej jako Olympic Airways SA (3). Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług naziemnych oraz usług w zakresie utrzymania/obsługi technicznej statków powietrznych w Grecji; spółka nie eksploatuje żadnych statków powietrznych. Jest w 100 % własnością państwa. 2.1.2. Olympic Airlines SA

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. Komisja powiadomiła Grecję o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia postępo­ wania, określonego art. 88 ust. 2 Traktatu, w sprawie szeregu przepływów i transferów finansowych, w odniesieniu do których zaistniała obawa, że stanowią pomoc państwa w kontekście finansowania i działalności Olympic Airways Services SA oraz Olympic Airlines SA.

(6)

Olympic Airlines SA rozpoczęła działalność w grudniu 2003 r. i została utworzona z działów lotniczych spółki Olympic Airways. Obsługuje regularne połączenia lotnicze w Grecji oraz na trasach wewnątrzwspólnoto­ wych oraz międzykontynentalnych. Spółka jest w 100 % własnością państwa (4).

(2)

Dnia 14 stycznia 2008 r. Grecja złożyła wniosek o przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi, który Komisja przyjęła. Grecja przekazała swoje uwagi dnia 13 lutego 2008 r.

(3)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta­ wiania uwag na temat przedmiotowych środków w terminie jednego miesiąca od daty publikacji.

(1) Dz.U. C 50 z 23.2.2008, s. 13. (2) Zob. przypis 1.

(3) Olympic Airways SA zmieniła formalnie nazwę na Olympic Airways – Services SA. Zmianę umowy spółki Olympic Airways SA opubli­ kowano w Greckim Dzienniku Rządowym, wydanie nr 1485/19.2.2004, SA, dnia 19 lutego 2004 r. Zmiana dotyczyła postanowienia art. 1, na podstawie którego zmieniono nazwę spółki na „Olympic Airways – Services SA”, a jej okres działalności usta­ lono na 46 lat, tzn. do dnia 31 grudnia 2049 r. włącznie. Zmiana dotyczyła również postanowienia art. 2. Głównym celem działal­ ności spółki są usługi naziemne, prace w zakresie przeglądu silników i statków powietrznych, usługi reprezentowania i agencji na rzecz operatorów linii lotniczych itp. Nazwa „Olympic Airways” jest używana dalej w niniejszej decyzji dla określenia spółki „Olympic Airways SA” działającej do lutego 2004 r. oraz „Olympic Airways – Services SA” po tym okresie. (4) Dnia 14 wrześnie 2005 r. Komisja przyjęła ostateczną negatywną decyzję (decyzja 2005/2706/WE – jeszcze nie opublikowaną) w sprawie pomocy przyznanej przez Republikę Grecką na rzecz Olympic Airways oraz Olympic Airlines.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 222 POZ 62 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L222 - 1 z 201024.8.2010

    Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.