Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 1

Strona 1 z 2
25.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2010/465/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE,

UNII

pozwala prawo krajowe, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

(7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Umowie o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwanej dalej „umową”), podpisanej w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r., znalazł się zapis zobowiązujący obie strony do rozpoczęcia drugiego etapu negocjacji. W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastępuje Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Komisja wynegocjowała w imieniu Unii i państw człon­ kowskich protokół zmieniający umowę o transporcie lotniczym (zwany dalej „protokołem”), zgodnie z art. 21 tej umowy. Protokół parafowano w dniu 25 marca 2010 r. Protokół jest w pełni zgodny z przepisami Unii, w szczególności z systemem handlu uprawnieniami do emisji UE. Wynegocjowany przez Komisję protokół powinien zostać podpisany i być tymczasowo stosowany przez Unię i państwa członkowskie, w zakresie, na jaki

Konieczne jest określenie procedur podjęcia, w stosownym przypadku, decyzji dotyczącej sposobu zaprzestania tymczasowego stosowania protokołu oraz sposobu przyjmowania środków zgodnie z art. 21 ust. 5 umowy zmienionej protokołem. Konieczne jest również określenie procedur zawieszenia wzajemnego uznawania warunków prawnych dotyczących oceny sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa lotniczego i jego przynależności państwowej, zgodnie z art. 6bis ust. 2 umowy zmienionej protokołem, oraz procedury wdrażania niektórych postanowień umowy, w tym posta­ nowień dotyczących środowiska, zgodnie z art. 15 ust. 5 umowy zmienionej protokołem,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Podpisanie i tymczasowe stosowanie 1. Niniejszym zatwierdza się podpisanie w imieniu Unii Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z drugiej strony (zwanego dalej „protokołem”), z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu. Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. 2. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do podpisania protokołu w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia. 3. Do czasu jego wejścia w życie, protokół jest tymczasowo stosowany przez Unię i jej państwa członkowskie, w zakresie, na jaki pozwala prawo krajowe, od dnia jego podpisania.

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

L 223/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2010

4. Decyzję o zaprzestaniu tymczasowego stosowania proto­ kołu i przekazaniu powiadomienia o tym Stanom Zjedno­ czonym Ameryki zgodnie z art. 9 ust. 2 protokołu oraz decyzję o cofnięciu takiego powiadomienia podejmuje w imieniu Unii i państw członkowskich Rada stanowiąca jednomyślnie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu. Artykuł 2 Zawieszenie wzajemnego uznawania Decyzję o zawieszeniu wzajemnego uznawania warunków prawnych dotyczących oceny sprawności operacyjnej przedsię­ biorstwa lotniczego i jego przynależności państwowej oraz o informowaniu o tym Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z art. 6bis ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 44 z 201025.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L223 - 42 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 39 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 37 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 29 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III (1)

 • Dz. U. L223 - 20 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V (1)

 • Dz. U. L223 - 3 z 201025.8.2010

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskmi, podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.