Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V (1)

Data ogłoszenia:2010-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 20

Strona 1 z 5
L 223/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

Należy zmienić załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, aby uwzględnić nowe substancje włączone podczas COP4.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 lit. a) i art. 7 ust. 5 oraz art. 14,

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu chlordekonu, heksabromobifenylu i heksachlorocykloheksanu łącznie z lindanem do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Substancje te są już uwzględnione w załącznikach IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, ponieważ są one wymienione w Protokole.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 wdraża do prawa Unii zobowiązania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „Konwencją”) zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztok­ holmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicz­ nych (2) oraz zobowiązania Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanego dalej „Proto­ kołem”) zatwierdzonego decyzją Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanie­ czyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (3).

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu pentachloro­ benzenu do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Pentachlorobenzen należy zatem włączyć do załączników IV i V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004, zazna­ czając odpowiednie maksymalne dopuszczalne stężenia, które określono, stosując metodę ustanawiania dopusz­ czalnych wartości dla trwałych zanieczyszczeń organicz­ nych (zwanych dalej „POP”) z rozporządzenia Rady (WE) nr 1195/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanie­ czyszczeń organicznych (4) i z rozporządzenia Rady (WE) nr 172/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniającego załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parla­ mentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanie­ czyszczeń organicznych (5). Te tymczasowe wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia powinny podlegać przeglądowi w świetle wyników badania nad wdrożeniem przepisów rozporządzenia (WE) nr 850/2004 związanych z odpadami, które to badanie ma być przeprowadzone w imieniu Komisji.

(2)

Po otrzymaniu od Unii Europejskiej i jej państw człon­ kowskich oraz Norwegii i Meksyku nazw wskazanych przez nie substancji Komitet ds. Przeglądu Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych, ustanowiony na mocy Konwencji, zakończył pracę nad dziewięcioma propono­ wanymi substancjami, w odniesieniu do których stwier­ dzono, że spełniają kryteria określone w Konwencji. Na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji w dniach 4–8 maja 2009 r. (zwanym dalej „COP4”) uzgodniono, że wszystkie dziewięć substancji zostanie dodanych do załączników do Konwencji.

(6)

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu kwasu perfluo­ rooktanosulfonowego i jego pochodnych (zwanych dalej „PFOS”) do załącznika B (ograniczenie) do Konwencji z kilkoma wyjątkami dla określonych zastosowań. Stoso­ wanie PFOS jest obecnie dozwolone dla określonych zastosowań. Ze względu na długi okres przydatności wyrobów zawierających PFOS będą one jeszcze przez kilka lat wchodzić w skład odpadów, chociaż ich ilość będzie maleć. Mogą pojawić się praktyczne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 44 z 201025.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L223 - 42 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 39 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 37 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 29 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III (1)

 • Dz. U. L223 - 3 z 201025.8.2010

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskmi, podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L223 - 1 z 201025.8.2010

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.