Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III (1)

Data ogłoszenia:2010-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29

Strona 1 z 6
25.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 wdraża do prawa Unii zobowiązania Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „Konwencją”) zatwierdzonej decyzją Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztok­ holmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicz­ nych (2) oraz zobowiązania Protokołu w sprawie trwa­ łych zanieczyszczeń organicznych do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (zwanego dalej „Proto­ kołem”) zatwierdzonego decyzją Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczącą zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanie­ czyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (3).

Podczas COP4 zdecydowano o włączeniu ośmiu substancji do załącznika A (eliminacja) do Konwencji. Dziewiąta substancja – kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (zwane dalej PFOS) – jest nadal szeroko stosowana na całym świecie i podczas COP4 zdecydo­ wano o włączeniu jej do załącznika B (ograniczenie) z szeregiem wyjątków. Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 ma podobną strukturę w odniesieniu do załącznika I (zakaz) i załącznika II (ograniczenie). Konwencja zawiera zobowiązanie do zakazania lub ogra­ niczenia produkcji, stosowania, przywozu i wywozu substancji wymienionych w załącznikach A i B. Poprzez uwzględnienie w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 substancji, których dotyczyły decyzje podjęte podczas COP4, zakres ograniczenia jest zgodny z decyzją podjętą podczas COP4, ponieważ poza samym ograniczeniem wprowadzania do obrotu rozporządzenie (WE) nr 850/2004 zawiera dodatkowo warunki dotyczące produkcji, stosowania i gospodarowania odpadami. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie PFOS zostało ograniczone w Unii na mocy załącznika XVII do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (4). Istniejące w Unii ograniczenia dotyczące PFOS zawierają tylko kilka wyłączeń w porównaniu z decyzją podjętą podczas COP4. PFOS został także umieszczony w załączniku I do zmienionego Protokołu przyjętego dnia 18 grudnia 2009 r. PFOS powinien zatem zostać umieszczony wraz z pozostałymi ośmioma substancjami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Odstępstwa mające zastosowanie do PFOS w okresie, gdy był on objęty załącznikiem XVII, zostają przeniesione i uwzględnione z niewielkimi zmianami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004. Odstępstwa podlegają, jeśli to stosowne, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik. Szczególne odstępstwo dotyczące stosowania PFOS jako środków zwilżających wykorzystywanych w kontrolowanych systemach galwa­ nizacji jest ograniczone czasowo zgodnie z decyzją z COP4. Jeżeli jest to technicznie uzasadnione, termin ten może być przedłużony pod warunkiem zatwierdzenia tej decyzji przez Konferencję Stron Konwencji. Państwa członkowskie przedkładają co cztery lata sprawozdanie ze stosowania dozwolonych odstępstw. Unia Europejska, jako Strona Konwencji, przedkłada sprawozdanie oparte na sprawozdaniach poszczególnych państw członkow­ skich. Komisja nadal dokonuje przeglądów pozostałych odstępstw i dostępności bezpieczniejszych alternatyw­ nych substancji lub technologii. Przepisy art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 850/2004, dotyczące substancji występujących jako

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 44 z 201025.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L223 - 42 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 39 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 37 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 20 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V (1)

 • Dz. U. L223 - 3 z 201025.8.2010

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskmi, podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L223 - 1 z 201025.8.2010

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.