Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 39

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2010-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 39

Strona 1 z 2
25.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/39

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 759/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji tildipirozyn, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspól­ notowe procedury określania maksymalnych limitów pozosta­ łości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożyw­ czych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), w szczególności jego art. 14 w związku z jego art. 17, uwzględniając opinię Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6) (5)

się w odniesieniu do miejsca wstrzyknięcia, w którym poziomy pozostałości nie powinny przekraczać 11 500 μg/kg.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 470/2009 Europejska Agencja Leków powinna rozważyć zastoso­ wanie MLP określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla danego środka spożywczego w odniesieniu do innego środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku, lub MLP określonych dla substancji farmakologicznie czynnych dla jednego lub większej liczby gatunków w odniesieniu do innych gatunków. Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych zalecił określenie tymczasowych MLP tildipirozynu w odniesieniu do kóz na podstawie analogicznych wartości ustalonych dla bydła.

Maksymalne limity pozostałości substancji farmakolo­ gicznie czynnych przeznaczonych do stosowania w Unii Europejskiej w weterynaryjnych produktach lecz­ niczych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, bądź w produktach biobójczych stosowa­ nych w produkcji zwierzęcej należy określać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009. Substancje farmakologicznie czynne i ich klasyfikację w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego okre­ ślono w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2). Do Europejskiej Agencji Leków złożono wniosek w sprawie określenia maksymalnego limitu pozostałości (zwanego dalej „MLP”) tildipirozynu w odniesieniu do bydła i świń. Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych zalecił określenie tymczasowego MLP tildipirozynu w odniesieniu do bydła w zastosowaniu do mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Tymczasowego MLP określonego dla mięśni nie stosuje

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych zalecił określenie tymczasowych MLP tildipirozynu w odniesieniu do świń, w zastosowaniu do mięśni, skóry, tłuszczu, wątroby i nerek. Tymczasowego MLP określo­ nego dla mięśni nie stosuje się w odniesieniu do miejsca wstrzyknięcia, w którym poziomy pozostałości nie powinny przekraczać 7 500 μg/kg.

(7)

(2)

Należy zatem zmienić tabelę 1 załącznika do rozporzą­ dzenia (UE) nr 37/2010, tak aby włączyć do niej substancję tildipirozyn w odniesieniu do bydła, kóz i świń. Tymczasowe MLP określone w tej tabeli w odniesieniu do bydła, kóz i świń powinny obowią­ zywać do dnia 1 stycznia 2012 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 223 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L223 - 44 z 201025.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L223 - 42 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 760/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L223 - 37 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 758/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L223 - 29 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 757/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników I i III (1)

 • Dz. U. L223 - 20 z 201025.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 756/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załączników IV i V (1)

 • Dz. U. L223 - 3 z 201025.8.2010

  Protokół zmieniający Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskmi, podpisaną w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L223 - 1 z 201025.8.2010

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.