Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 225 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/59/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (1)

Data ogłoszenia:2010-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 225 POZ 10

L 225/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2010

DYREKTYWA KOMISJI 2010/59/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

olu, jak określono w części II załącznika I do dyrektywy 2009/32/WE, jest zbyt restrykcyjny w przypadku bezpo­ średniego stosowania do środków aromatyzujących.

(3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Z tego względu dla metanolu i propan-2-olu należy wyznaczyć określone limity pozostałości w środkach spożywczych, wynikające z ich stosowania do przygoto­ wywania środków aromatyzujących z naturalnych mate­ riałów aromatyzujących. W celu uznania limitów za bezpieczne należy obniżyć je poniżej 10 mg/kg, co zostało uznane przez Komitet Naukowy ds. Żywności (3) za wartość bezpieczną. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (1), w szczególności jej art. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę 2009/32/WE stosuje się do rozpuszczalników do ekstrakcji już stosowanych lub przewidzianych do stosowania w produkcji środków spożywczych lub skład­ ników żywności. Dyrektywy tej nie stosuje się do rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych do produkcji dodatków do żywności, witamin i innych składników odżywczych, chyba że takie dodatki do żywności, witaminy i składniki odżywcze wymienione są w załączniku I. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) ocenił bezpieczeństwo eteru dimetylo­ wego jako rozpuszczalnika do ekstrakcji używanego do usuwania tłuszczu z białkowych surowców zwierzęcych i wydał swoją opinię dnia 29 stycznia 2009 r. (2). Urząd stwierdził, że nie ma obaw związanych z bezpieczeństwem, o ile maksymalny limit pozostałości eteru dimetylowego wynosi 9 μg/kg rozpuszczanych białek zwierzęcych. Z tego względu należy zezwolić na stosowanie eteru dimetylowego jako rozpuszczalnika do ekstrakcji, używanego do usuwania tłuszczu z białkowych surowców zwierzęcych, pod warunkiem wprowadzenia maksymalnego limitu pozostałości eteru dimetylowego w wysokości 9 μg/kg odtłuszczonego produktu białkowego.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 2009/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 15 września 2011 r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Komitet Naukowy ds. Żywności. Druga opinia dotycząca rozpusz­ czalników do ekstrakcji z dnia 21 czerwca 1991 r. Food Science and Techniques Reports of the Scientific Committee for Food (seria 29), s. 1-11.

(2)

Część III załącznika I do dyrektywy 2009/32/WE nie ustanawia określonych limitów pozostałości w środkach spożywczych dla metanolu i propan-2-olu wynikających z przygotowywania środków aromatyzujących. Państwa członkowskie i Komisja wskazały, że ogólny limit pozos­ tałości w wysokości 10 mg/kg dla metanolu i propan-2-

(1) Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 3. (2) Opinia naukowa panelu ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów oraz substancji pomagających w przetwarzaniu (CEF) na wniosek Komisji Europejskiej, dotycząca bezpieczeństwa stosowania eteru dimetylowego jako rozpuszczal­ nika do ekstrakcji. The EFSA Journal (2009) 983, 1-13.

27.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/11

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 225/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 2009/32/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w części II dodaje się wiersz w brzmieniu: „Eter dimetylowy Przygotowanie odtłuszczonych biał­ kowych produktów zwierzęcych 0,009 mg/kg odtłuszczonego duktu białkowego” pro-

2) w części III dodaje się wiersz w brzmieniu: „Metanol Propan-2-ol 1,5 mg/kg 1 mg/kg”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 225 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L225 - 5 z 201027.8.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/57/UE z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy Rady 91/414/EWG w celu odnowienia włączenia imazalilu jako substancji czynnej (1)

  • Dz. U. L225 - 3 z 201027.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 764/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L225 - 1 z 201027.8.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 763/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.