Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1

Strona 1 z 13
28.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla chlorotalonilu, fenheksamidu i tiakloprydu zostały okre­ ślone w załączniku II i części B załącznika III do rozpo­ rządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla klotianidyny, dife­ nokonazolu, flubendiamidu, spirotetramatu i tiametoksamu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dla nikotyny nie określono do tej pory NDP; substancja ta nie została również wymieniona w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

W odniesieniu do chlorotalonilu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku jęczmienia. Ze względu na ten wniosek konieczne jest określenie NDP obowią­ zujących w przypadku mięsa, tłuszczu, wątrób, nerek i mleka od bydła, owiec i kóz, ponieważ zboża stoso­ wane są jako pasza dla tych zwierząt, a pasza ta może zawierać pozostałości pestycydów. W odniesieniu do fenheksamidu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku sałaty. W odniesieniu do flubendiamidu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku oberżyny, dyniowatych i fasoli w strąkach. W odniesieniu do spirotetramatu złożono wniosek doty­ czący stosowania w przypadku cebuli. W odniesieniu do tiakloprydu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku truskawek, przy czym dla tej kombinacji istnieje także NDP zgodny z Kodeksem. W odniesieniu do tiametoksamu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku marchwi. Ze względu na występowanie pozostałości klotianidyny spowodowane stosowaniem tiametoksamu należy zmienić NDP dla klotianidyny w przypadku marchwi.

(4)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa człon­ kowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(5)

(2)

W ramach procedury, zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wpro­ wadzania do obrotu środków ochrony roślin (2), złożono wniosek na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 o zmianę obowiązujących NDP w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną – difenokonazol w przypadku brukwi i rzepy.

W odniesieniu do nikotyny w grzybach dziko rosnących Komisja otrzymała od państw członkowskich i podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa informacje wskazujące na obecność nikotyny w grzybach dziko rosnących, prowadzącą do występowania wyższego poziomu pozostałości niż domyślny NDP w wysokości 0,01 mg/kg, określony w tym rozporządzeniu.

(6)

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej „Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsu­ mentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych

L 226/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 50 z 201028.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L226 - 48 z 201028.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dz. U. L226 - 46 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dz. U. L226 - 42 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.