Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 46

Strona 1 z 2
L 226/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/468/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

materiał siewny odmian zarejestrowanych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych może być wprowadzany do obrotu i przywożony.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo­ wych (1), w szczególności jej art. 17 ust. 1,

Od momentu włączenia gatunku A. strigosa do wykazu gatunków objętych dyrektywą 66/402/EWG jedynie dwie odmiany tego gatunku były zarejestrowane we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W dyrektywie Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (2) uznano gatunek Avena strigosa Schreb. (zwany dalej „A. strigosa”) za odrębny gatunek, który należy włączyć do wykazu gatunków objętych dyrektywą 66/402/EWG.

W tych okolicznościach wystąpiły przejściowe trudności z ogólną podażą A. strigosa i najprawdopodobniej będą one występować nadal. Trudności tych nie można pokonać w inny sposób niż poprzez zezwolenie przez państwa członkowskie, na określony czas i z zastrzeże­ niem odpowiedniej ilości maksymalnej, na wprowadzenie do obrotu odmian A. strigosa niewłączonych do wspól­ nego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich.

(6)

(2)

A. strigosa jest rośliną, która okazała się jednym z najskuteczniejszych środków ograniczania erozji gleby, ługowania azotu, w szczególności ługowania azotanów pochodzenia rolniczego, i która jest ważnym składnikiem mieszanek materiału siewnego przeznaczonych na zielonki. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze sześciu państw członkowskich (Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii) w ostatnich latach popyt w Unii na materiał siewny tego gatunku znacznie się zwiększył, szczególnie we wspomnianych państwach członkowskich.

(7)

Państwa członkowskie powinny zatem być upoważnione do wydania tymczasowego zezwolenia na wprowadzenie do obrotu takiego materiału siewnego, z zastrzeżeniem określonych warunków i ograniczeń i bez naruszenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących wystę­ powania Avena fatua w materiale siewnym zbóż, które to przepisy mogą być stosowane na podstawie odpowied­ nich decyzji Komisji przez Danię, Estonię, Irlandię, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

(3)

Przed wejściem w życie dyrektywy 2009/74/WE i włączeniem A. strigosa do wykazu gatunków objętych dyrektywą 66/402/EWG podaż na rynku była zapew­ niona przez krajową produkcję i głównie przez przywóz z państw trzecich materiału siewnego tego gatunku zgodnie z krajowym prawodawstwem obowiązującym w tamtym czasie. Po włączeniu A. strigosa do wykazu gatunków objętych dyrektywą 66/402/EWG jedynie

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66. (2) Dz.U. L 166 z 27.6.2009, s. 40.

Z informacji dostarczonych Komisji przez państwa członkowskie wynika, że aby rozwiązać wspomniane trudności podażowe, ogółem potrzebna jest ilość 4 970 ton (Belgia – 300 ton, Francja – 3 700 ton, Niemcy – 200 ton, Włochy – 220 ton, Hiszpania – 300 ton i Portugalia – 250 ton) na okres do dnia 31 grudnia 2010 r. Aby zapewnić odpowiednią jakość tego mate­ riału siewnego, musi on spełnić przynajmniej wymogi określone w załączniku II do dyrektywy 66/402/EWG odnośnie do kiełkowania i czystości laboratoryjnej oraz zawartości materiału siewnego innych gatunków roślin dla kategorii kwalifikowany materiał siewny drugiego pokolenia gatunku A. strigosa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 50 z 201028.8.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

 • Dz. U. L226 - 48 z 201028.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dz. U. L226 - 42 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L226 - 1 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.