Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 50

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

Data ogłoszenia:2010-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 50

Strona 1 z 2
L 226/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

28.8.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316 z dnia 2 grudnia 2009 r.) 1. Strona tytułowa oraz s. 65, tytuł rozporządzenia: zamiast: „rozporządzenie komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpo­ średniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina”, „rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpo­ średniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina”.

powinno być:

2. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „obniżka”, „zmniejszenie”.

3. Strona 70, motyw 59: zamiast: „Istnieje ponadto potrzeba ustalenia przepisów w odniesieniu do sprawozdania z kontroli, w przypadku kontroli na miejscu w rzeźnikach lub w sytuacjach, gdy premia przyznawana jest po wywozie. (…)”, „Istnieje ponadto potrzeba ustalenia przepisów w odniesieniu do sprawozdania z kontroli, w przypadku kontroli na miejscu w rzeźniach lub w sytuacjach, gdy premia przyznawana jest po wywozie. (…)”.

powinno być:

4. Strona 71, motyw 76: zamiast: „W celu umożliwienia państwom członkowskim skutecznego prowadzenia kontroli, w szczególności kontroli względem obowiązków w zakresie zasady wzajemnej zgodności, zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 rolnicy albo deklarują wszystkie obszary w ich posiadaniu, albo nie ubiegają się o pomoc w odniesieniu do tych obszarów. (…)”, „W celu umożliwienia państwom członkowskim skutecznego prowadzenia kontroli, w szczególności kontroli względem obowiązków w zakresie zasady wzajemnej zgodności, zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, rolnicy deklarują wszystkie obszary w ich posiadaniu, bez względu na to, czy ubiegają się o pomoc w odniesieniu do tych obszarów. (…)”.

powinno być:

5. Strona 79, art. 13 ust. 4 lit. a): zamiast: powinno być: „kopię umowy kontraktacji lub oświadczenia o uprawie, (…)”, „kopię umowy na uprawę lub oświadczenia o uprawie, (…)”.

6. Strona 85, nagłówek art. 29: zamiast: powinno być: „Kontrole administracyjne wsparcia szczególnego”, „Kontrole administracyjne wsparcia specjalnego”.

28.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/51

7. Strona 85, art. 29 ust. 1: zamiast: „Odnośnie do każdego środka w ramach wsparcia szczególnego, dla którego kontrole administracyjne są technicznie możliwe, (…)”, „Odnośnie do każdego środka w ramach wsparcia specjalnego, dla którego kontrole administracyjne są technicznie możliwe, (…)”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 226 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 48 z 201028.8.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 sierpnia 2010 r. dotycząca nieprzestrzegania wymogów w zakresie sprawozdawczości statystycznej (EBC/2010/10)

 • Dz. U. L226 - 46 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2010 r. przewidująca tymczasowe wprowadzenie do obrotu odmian Avena strigosa Schreb., niewłączonych do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych ani do krajowych katalogów odmian państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5835) (1)

 • Dz. U. L226 - 42 z 201028.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5640)

 • Dz. U. L226 - 40 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 767/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L226 - 38 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 766/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L226 - 1 z 201028.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.