Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 1

Strona 1 z 2
31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 336, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Euro­ pejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Euro­ pejskiej, określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit pierwszy załącznika X do tego rozporządzenia, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

szego rozporządzenia oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzia­ nych dla współczynników korygujących mających zasto­ sowanie w Unii do wynagrodzeń i świadczeń emerytal­ nych dla urzędników i pozostałych pracowników Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. mającymi zastosowanie współczynnikami korygującymi stosowanymi do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracow­ ników kontraktowych Unii pełniących służbę w krajach trzecich są współczynniki wskazane w załączniku. Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagro­ dzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (3) i odpowiadają dacie 1 lipca 2009 r. Artykuł 2 1. W przypadku wzrostu wynagrodzeń wskutek zastoso­ wania nowych współczynników korygujących określonych w załączniku instytucje dokonują wypłaty wyrównań. 2. W przypadku obniżki wynagrodzeń wskutek zastoso­ wania współczynników korygujących określonych w załączniku instytucje dokonują korekty wynagrodzeń in minus za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. Korekty, które skutkują koniecznością potrącenia nadpłaty, dotyczą co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzają­ cego datę 31 sierpnia 2010 r. Potrącenie nadpłat rozkłada się na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy, począwszy od tej daty.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

Należy uwzględnić zmiany kosztów utrzymania w krajach poza Unią i odpowiednio ustalić współczyn­ niki korygujące, stosowane od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia urzędnikom, pracownikom zatrudnionym na czas okre­ ślony i pracownikom kontraktowym Unii pełniącym służbę w krajach trzecich. Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 613/2009 (2) mogą powodować korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym. W przypadku wzrostu wynagrodzeń wskutek zastoso­ wania nowych współczynników korygujących należy przewidzieć wyrównania. W przypadku obniżki wynagrodzeń wskutek zastoso­ wania nowych współczynników korygujących powinno się przewidzieć potrącenie nadpłaty za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Należy również ustalić, że każde takie potrącenie nadpłaty będzie mogło dotyczyć co najwyżej sześciomie­ sięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniej­

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 74 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 10 z 201031.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.