Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 5

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 125 z L 309 L 378 L 162 L 277 11.7.1966, s. 2298/66. z 13.12.1993, s. 1. z 23.12.2004, s. 1. z 30.4.2004, s. 18. z 21.10.2005, s. 1.

(5)

(6)

(2)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) Dz.U. L 162 z 21.6.2008, s. 13. (7) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/11

(7)

Konieczne jest określenie odstępstw dotyczących badania mieszanki dla ochrony środowiska przez państwa człon­ kowskie przed dopuszczeniem jej do obrotu. Sposób badania mieszanek powinien w niektórych przypadkach uwzględniać również różnice pomiędzy metodami zbioru uprawianych i bezpośrednio zbieranych mieszanek dla ochrony środowiska. Aby zagwarantować, że obrót mieszankami dla ochrony środowiska odbywa się w kontekście ochrony zasobów genetycznych, należy określić ograniczenia, w szczególności w odniesieniu do regionu pochodzenia i obszaru źródłowego. W odniesieniu do obrotu mieszankami dla ochrony środowiska należy ustalić ilość maksymalną. Aby zapewnić przestrzeganie tej ilości maksymalnej, państwa członkowskie powinny wymagać, aby producenci powia­ damiali je o ilościach mieszanek dla ochrony środowiska, o jakie zamierzają wnioskować we wniosku o zezwolenie, a państwa członkowskie powinny, w razie konieczności, określać dla producentów odpo­ wiednie ilości. Należy zapewnić identyfikowalność mieszanek dla ochrony środowiska poprzez odpowiednie wymogi doty­ czące plombowania i etykietowania. Aby zapewnić właściwe stosowanie zasad określonych w niniejszej dyrektywie, należy prowadzić urzędowe monitorowanie. Po odpowiednim okresie Komisja powinna ocenić, czy środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są skuteczne. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa I Leśnictwa,

d) „mieszanka uprawiana” oznacza mieszankę siewną wyprodu­ kowaną w ramach poniższego procesu: (i) materiał siewny poszczególnych gatunków jest zebrany w miejscu zbioru; (ii) materiał siewny, o którym mowa w ppkt (i), jest rozmnożony poza miejscem zbioru jako pojedyncze gatunki; (iii) materiały siewne tych gatunków są następnie mieszane, tak aby stworzyć mieszankę składającą się z takich rodzajów, gatunków i, w odpowiednich przypadkach, podgatunków, które są typowe dla rodzaju siedliska występującego w miejscu zbioru. Artykuł 2 Mieszanki dla ochrony środowiska 1. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 66/401/EWG państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na wprowadzanie do obrotu mieszanek różnych rodzajów, gatunków i, w odpowiednich przypadkach, podgatunków, prze­ znaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego w kontekście ochrony zasobów genetycznych, o których mowa w art. 22a ust. 1 lit. b) tej dyrektywy. Mieszanki takie mogą zawierać materiał siewny roślin pastew­ nych ujętych w dyrektywie 66/401/EWG oraz ponadto materiał siewny roślin, które nie są roślinami pastewnymi w rozumieniu wspomnianej dyrektywy. Mieszanki takie zwane są dalej „mieszankami dla ochrony środowiska”. 2. W przypadku gdy mieszanka dla ochrony środowiska zawiera odmianę dla zachowania bioróżnorodności, zastoso­ wanie ma dyrektywa 2008/62/WE. 3. Jeżeli niniejsza dyrektywa nie przewiduje inaczej, stosuje się dyrektywę 66/401/EWG. Artykuł 3 Region pochodzenia W przypadku gdy państwo członkowskie zezwala na obrót mieszankami dla ochrony środowiska, określa ono region, z którym mieszanka ta jest naturalnie związana, zwany dalej „regionem pochodzenia”. Państwo członkowskie uwzględnia informacje pochodzące z urzędów lub organizacji odpowiedzial­ nych za zasoby genetyczne roślin uznanych do tego celu przez państwa członkowskie. W przypadku gdy region pochodzenia znajduje się w więcej niż jednym państwie członkowskim, wówczas wszystkie państwa członkowskie, których to dotyczy, wspólnie identyfikują taki region. Artykuł 4 Zezwolenia 1. Państwa członkowskie mogą zezwalać na wprowadzanie mieszanek dla ochrony środowiska do obrotu w ich regionie pochodzenia, pod warunkiem że mieszanki te spełniają wymogi określone w art. 5 w przypadku mieszanek dla ochrony środo­ wiska zbieranych bezpośrednio lub w art. 6 w przypadku upra­ wianych mieszanek dla ochrony środowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 74 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.