Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - Strona 4

Strona 4 z 5

1. Obszar źródłowy znajduje się w regionie pochodzenia. 2. Materiał siewny uprawianej mieszanki dla ochrony środo­ wiska składa się z gatunków i, w odpowiednich przypadkach, podgatunków, które są typowe dla rodzaju siedliska występują­ cego w miejscu zbioru oraz które, jako składniki mieszanki, mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego w kontekście ochrony zasobów genetycznych. 3. Składniki uprawianej mieszanki dla ochrony środowiska, które są materiałem siewnym roślin pastewnych w rozumieniu dyrektywy 66/401/EWG, muszą przed zmieszaniem spełniać wymogi dotyczące handlowego materiału siewnego określone w sekcji III załącznika II do dyrektywy 66/401/EWG pod względem czystości analitycznej zgodnie z kolumnami 4–11 tabeli w sekcji I pkt 2A tego załącznika; pod względem maksy­ malnej zawartości innych gatunków roślin w próbce o wadze określonej w kolumnie 4 załącznika III do tej dyrektywy (łącznie dla kolumny) zgodnie z kolumnami 12, 13 i 14 tabeli w sekcji I pkt 2A załącznika II do tej dyrektywy; oraz pod względem warunków dotyczących materiału siewnego Lupin zgodnie z kolumną 15 tabeli w sekcji I pkt 2A tego załącznika. 4. Rozmnażanie może odbywać się przez pięć pokoleń. Artykuł 7 Wymogi proceduralne 1. Zezwolenie udzielane jest na wniosek producenta.

Do wniosku należy dołączyć informacje konieczne do zweryfi­ kowania zgodności z art. 4 i 5 w przypadku mieszanek dla ochrony środowiska zbieranych bezpośrednio oraz z art. 4 i 6 w przypadku uprawianych mieszanek dla ochrony środo­ wiska. 2. W odniesieniu do mieszanek dla ochrony środowiska zbieranych bezpośrednio państwo członkowskie, w którym znajduje się miejsce zbioru, przeprowadza kontrole wizualne. Kontrole wizualne prowadzone są w miejscu zbioru w okresie wzrostu z wystarczającą częstotliwością, aby zapewnić zgod­ ność mieszanki przynajmniej z wymogami dotyczącymi zezwoleń przewidzianymi w art. 5 ust. 2 i 4. Państwo członkowskie, które przeprowadziło wizualne, dokumentuje ich wyniki. kontrole

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/13

3. W odniesieniu do uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska przy rozpatrywaniu wniosku państwo członkowskie przeprowadza badania lub badania są prowadzone w ramach urzędowego nadzoru państwa członkowskiego, aby sprawdzić zgodność mieszanki dla ochrony środowiska przynajmniej z wymogami dotyczącymi zezwoleń przewidzianymi w art. 6 ust. 2 i 3. Badania te przeprowadza się zgodnie z obowiązującą metodyką międzynarodową lub, w przypadku gdy brak takiej metodyki, zgodnie z inną odpowiednią metodyką. W przypadku przedmiotowych badań zainteresowane państwo członkowskie gwarantuje, że próbki są pobierane z partii jedno­ rodnych. Państwo członkowskie zapewnia stosowanie prze­ pisów dotyczących wagi partii i wagi próbki przewidzianych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 66/401/EWG. Artykuł 8 Ograniczenie ilościowe Każde państwo członkowskie gwarantuje, że całkowita ilość materiału siewnego mieszanek dla ochrony środowiska w obrocie w jednym roku nie przekracza 5 % całkowitej wagi wszystkich mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych objętych dyrektywą 66/401/EWG i wprowadzonych do obrotu w danym roku w danym państwie członkowskim. Artykuł 9 Zastosowanie ograniczeń ilościowych 1. W przypadku mieszanek dla ochrony środowiska zbiera­ nych bezpośrednio państwa członkowskie zapewniają, aby producenci powiadamiali je przed rozpoczęciem każdego sezonu wegetacyjnego o ilości materiału siewnego mieszanek dla ochrony środowiska, o jaką zamierzają wnioskować we wniosku o zezwolenie, oraz o wielkości i lokalizacji przewidzia­ nych(-ego) miejsc(-a) zbioru. W przypadku uprawianych mieszanek dla ochrony środowiska państwa członkowskie zapewniają, aby producenci powiada­ miali je przed rozpoczęciem każdego sezonu wegetacyjnego o ilości materiału siewnego mieszanek dla ochrony środowiska, o jaką zamierzają wnioskować we wniosku o zezwolenie, jak również o wielkości i lokalizacji przewidzianych(-ego) miejsc(-a) zbioru oraz wielkości i lokalizacji przewidzianych(-ego) miejsc(-a) rozmnażania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 74 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.