Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10

Strona 1 z 5
L 228/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(3)

z niektórymi ogólnymi wymogami dotyczącymi obrotu przewidzianymi w dyrektywie 66/401/EWG, konieczne jest określenie pewnych odstępstw. Aby zapewnić zgodność mieszanek wprowadzonych do obrotu jako mieszanki dla ochrony środowiska z wymogami tych odstępstw, konieczne jest wprowa­ dzenie przepisu, że obrót takimi mieszankami podlega zezwoleniu. Zezwolenie powinno być udzielane na podstawie wniosku. Jednakże jeżeli chodzi o mieszanki dla ochrony środo­ wiska, zawierające odmiany dla zachowania bioróżnorod­ ności w rozumieniu dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstęp­ stwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (6), niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać przepisów dyrektywy 2008/62/WE. Na specjalnych obszarach ochrony wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (7) znaj­ dują się siedliska naturalne i półnaturalne, które należy chronić. Obszary takie należy uznać za obszary źródłowe mieszanek dla ochrony środowiska. Państwa członkow­ skie powinny również mieć możliwość wyznaczania innych obszarów przyczyniających się do ochrony zasobów genetycznych roślin, jeżeli są one zgodne z porównywalnymi przepisami. Należy zapewnić, aby w zezwoleniu i na etykiecie skład­ niki mieszanki dla ochrony środowiska były opisywane jako gatunki i, w odpowiednich przypadkach, jako podgatunki. Należy również określić konkretną zdolność kiełkowania w odniesieniu do składników mieszanki ujętych w dyrektywie 66/401/EWG, które nie spełniają wymogów dotyczących kiełkowania określonych w załączniku II do tej dyrektywy. Jeśli chodzi o te wymogi, w przypadku mieszanek dla ochrony środowiska zbiera­ nych bezpośrednio konieczne jest uwzględnienie metody zbioru.

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew­ nych (1), w szczególności jej art. 13 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W ostatnich latach kwestie związane z różnorodnością biologiczną i ochroną zasobów genetycznych roślin zyskują coraz większe znaczenie, co pokazują różne zmiany zachodzące na poziomie międzynarodowym i unijnym. Przykładami są tu między innymi decyzja Rady 93/626/EWG z dnia 25 października 1993 r. doty­ cząca zawarcia Konwencji o różnorodności biolo­ gicznej (2), decyzja Rady 2004/869/WE z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Żywności i Rolnictwa (3), rozporządzenie Rady (WE) nr 870/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające wspólnotowy program w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1467/94 (4) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (5). W celu uwzględnienia tych kwestii należy ustanowić szczegółowe warunki w ramach prawodawstwa unijnego regulującego obrót mieszankami materiału siewnego roślin pastewnych, tj. dyrektywy 66/401/EWG. Aby umożliwić obrót mieszankami materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonymi do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego w kontekście ochrony zasobów genetycznych (zwanymi dalej „mieszankami dla ochrony środowiska”), nawet w przypadku gdy składniki tych mieszanek nie są zgodne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 74 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.