Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 15

Strona 1 z 5
31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/15

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/470/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasa­ dach Wspólnoty określonych w pkt I załącznika A do dyrek­ tywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 11 ust. 2 tiret czwarte i art. 11 ust. 3 tiret trzecie,

(4)

W załączniku tym ustanowiono również szczegółowe warunki zatwierdzania i nadzoru zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków, dotyczące pozyskiwania i przetwarzania zarodków pochodzących z zapłodnienia in vivo, produkcji i przetwarzania zarodków zapłodnio­ nych in vitro, a także produkcji i przetwarzania zarodków poddanych mikromanipulacji. W zmienionym załączniku D zmieniono także warunki mające zastosowanie do zwierząt-dawców nasienia, komórek jajowych i zarodków w odniesieniu do zwierząt z rodziny konio­ watych, owiec i kóz oraz zwierząt-dawców komórek jajowych i zarodków w odniesieniu do świń.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 92/65/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące wewnątrzunijny handel zwierzętami, nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami nieobjętymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych aktach prawa unijnego. Wymagania te obejmują wyma­ gania dotyczące handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń („towary”). Ponadto w dyrektywie tej przewidziano usta­ nowienie świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu towarami.

Uwzględniając wymogi dotyczące zdrowia zwierząt usta­ nowione w załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionej rozporządzeniem (UE) nr 176/2010, należy ustanowić nowe wzory świadectw zdrowia do stoso­ wania w wewnątrzunijnym handlu towarami.

(5)

(2)

W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2010 (2), ustano­ wiono pewne nowe wymogi dotyczące towarów, mające zastosowanie od dnia 1 września 2010 r.

Ponadto należy ustanowić przepis dotyczący istniejących w Unii zapasów towarów, zgodnych z przepisami dyrek­ tywy 92/65/EWG ustanowionymi przed wejściem w życie zmian wprowadzonych rozporządzeniem (UE) nr 176/2010. W związku z powyższym zachodzi konieczność ustanowienia odrębnych wzorów świadectw zdrowia do stosowania w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz oraz świadectw stosowanych w handlu komórkami jajowymi i zarodkami świń, pozyskanymi lub wyprodukowanymi, przetwarzanymi i przechowywanymi zgodnie z załącznikiem D do dyrektywy 92/65/EWG przed dniem 1 września 2010 r.

(3)

W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 176/2010, wprowadzono prze­ pisy dotyczące centrów przechowywania nasienia oraz szczegółowych warunków ich zatwierdzania i nadzoru.

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54. (2) Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 14.

Możliwość przechowywania tych towarów przez długi czas uniemożliwia wyznaczenie w chwili obecnej daty wyczerpania istniejących zapasów. Dlatego nie można wyznaczyć daty zakończenia korzystania z wzorów świa­ dectw zdrowia dla istniejących zapasów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 74 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

 • Dz. U. L228 - 52 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

 • Dz. U. L228 - 10 z 201031.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.