Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781) (1)

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 52

Strona 1 z 6
L 228/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatych w odniesieniu do wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia, wykazu zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków oraz wymogów dotyczących wystawiania świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5781)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/471/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami doty­ czącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnoty określonych w pkt I załącznika A do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności art. 17 ust. 2 lit. b), art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 1 tiret pierwsze oraz zdanie wprowadzające i lit. b) art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny konio­ watych („towary”). Zgodnie z tymi przepisami do Unii mogą być przywożone tylko towary, które pochodzą z państw trzecich lub części państw trzecich wymienio­ nych w wykazie państw trzecich sporządzonym zgodnie z tą dyrektywą, oraz są opatrzone świadectwem zdrowia odpowiadającym wzorowi ustalonemu zgodnie z tą dyrektywą. Świadectwo zdrowia musi poświadczać, że towary pochodzą z zatwierdzonych centrów pozyski­ wania i przechowywania lub zespołów pozyskiwania i produkcji oferujących gwarancje co najmniej równo­ ważne z określonymi w rozdziale I załącznika D do tej dyrektywy. W decyzji Komisji 2004/211/WE z dnia 6 stycznia 2004 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopusz­ czają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (2) ustalono wykaz państw trzecich lub ich części, z których państwa członkowskie mogą zezwalać na przywóz towarów. Dla zachowania spójności prawodawstwa Unii, należy uwzględnić wspomniany wykaz w niniejszej decyzji. W dyrektywie 92/65/EWG zmienionej dyrektywą Rady 2008/73/WE (3) wprowadzono uproszczoną procedurę dotyczącą sporządzania wykazu centrów pozyskiwania i przechowywania nasienia oraz zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków w państwach trzecich, zatwierdzo­ nych do przywozu towarów do Unii.

W załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 176/2010 (4), okre­ ślono niektóre nowe wymagania wobec towarów, obowiązujące od dnia 1 września 2010 r. Wprowadzono zasady dotyczące centrów przechowywania nasienia oraz szczegółowe warunki ich zatwierdzania i nadzoru nad nimi. Ustalono także szczegółowe warunki zatwierdzania i nadzoru w odniesieniu do zespołów pozyskiwania i produkcji zarodków, pozyskiwania i przetwarzania zarodków uzyskiwanych metodą in vivo, produkcji i przetwarzania zarodków uzyskanych w drodze zapłod­ nienia in vitro oraz zarodków poddanych mikromanipu­ lacji. Zmieniono również warunki mające zastosowanie do zwierząt dawców nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych oprócz warunków określonych w dyrektywie Rady 2009/156/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich wersja ujedno­ licona (5). Należy zatem określić nowe wzory świadectw zdrowia na potrzeby przywozu towarów do Unii z uwzględnieniem zmian w dyrektywie 92/65/EWG wprowadzonych dyrek­ tywą 2008/73/WE oraz rozporządzeniem (UE) nr 176/2010.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 228 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 74 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przywozu do Unii nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5780) (1)

 • Dz. U. L228 - 15 z 201031.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. ustanawiająca wzory świadectw zdrowia w wewnątrzunijnym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, a także komórkami jajowymi i zarodkami świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5779) (1)

 • Dz. U. L228 - 10 z 201031.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidująca pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (1)

 • Dz. U. L228 - 8 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 769/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L228 - 1 z 201031.8.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 768/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w krajach trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.